ระบบสุริยะและพลังงานแสง (ป.4 แผน 14 เทอม 2)


หัวข้อ :
สเปกตรัมของแสง (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
แสงขาวจากแหล่งกำเนิดต่างๆ แยกออกได้เป็นหลายแสงสี เรียกว่า สเปกตรัมของแสง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :


ทดลองและสรุปได้ว่า แสงขาวจากแหล่งกำเนิดต่างๆ สามารถแยกออกได้เป็นแสงสีต่างๆ เรียกว่า สเปกตรัมของแสง

สาระการเรียนรู้ :
แสงขาวจากแหล่งกำเนิดต่างๆ สามารถแยกออกได้เป็นแสงสีต่างๆ จัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้เป็น แสงสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ตามลำดับ เรียกว่า สเปกตรัมของแสงกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูสนทนาและซักถามนักเรียนว่าเคยสังเกตท้องฟ้าหลังฝนตกใหม่ๆ หรือไม่ และสนทนาต่อว่า นักเรียนคิดว่าแสงจากดวงอาทิตย์มีสีอะไรบ้าง และถามนักเรียนในประเด็น

  • แสงจากดวงอาทิตย์แยกได้หรือไม่

  • แสงที่เราเห็นหลังฝนตกใหม่ๆ ที่เรียกว่า รุ้งกินน้ำ มีตัวตนหรือไม่

  • รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร

 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า แสงอาทิตย์ที่เรามองเห็นนั้นไม่มีสี บางครั้งเรียก "แสงสีขาว" แต่ทำไมรุ้งกินน้ำจึงมีหลายสีได้


 3. ครูนำเข้าสู่การสำรวจทดลองเพื่อหาคำตอบ เรื่องสเปกตรัมของแสง


 4. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) ครูแจกอุปกรณ์การทดลองให้แต่ละกลุ่มๆ ละ 1 ชุด


 5. นักเรียนทำการทดลอง โดย จับแท่งปริซึม ปรับด้านกว้างสุดให้แหงนรับแสงอาทิตย์ (ออกไปทดลองนอกห้องเรียน) โดยใช้กระดาษขาวเป็นฉากรับแสงที่ออกจากปริซึม บันทึกผล


 6. นักเรียนใช้กระจกเงาจุ่มลงในอ่างที่ใส่น้ำ แล้วหันกระจกเงาเข้าหาแสงอาทิตย์ โดยใช้กระดาษขาวเป็นฉากรับแสงที่สะท้อนมาจากกระจกเงาในส่วนที่อยู่ในน้ำ บันทึกผล (ดูภาพการทดลองในหนังสือเรียนหน้า 22-23 (สสวท))


 7. นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรมเรื่อง "สเปกตรัมของแสง"


 8. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ปริซึม และกระจกเงาในอ่างน้ำ แยกแสงขาวออกเป็นสีต่างๆ ได้แบบเดียวกัน

 9. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปกตรัมของแสงว่า เป็นการแยกแสงขาวออกเป็นแสงสีต่างๆ จัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ แสงสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ตามลำดับ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ปริมซึม


 2. อ่างน้ำ


 3. กระจกเงา


 4. กระดาษขาว


 5. ใบกิจกรรม เรื่อง สเปกตรัมของแสง


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3370
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155