ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร (ม.1 แผน 1)


หัวข้อ :
การฟัง

สาระสำคัญ :
การฟัง หมายถึงการตั้งใจฟัง ตีความหมายของสิ่งที่ได้ยิน และรู้จักใช้สติปัญญาวิเคราะห์ว่าผู้พูดกำลังพูดเรื่องอะไร เรื่องที่ฟังมีประเด็นสำคัญอย่างไร และสรุปความคิดรวบยอดให้ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ฟังแล้วจับประเด็นสำคัญต่างๆ ของเรื่องได้ บอกจุดประสงค์ของเรื่อง จัดลำดับเหตุการณ์ และสรุปเรื่องได้


 2. มีมารยาทในการฟัง


สาระการเรียนรู้ :
ฟังเรื่องความสนุกในวัดเบญจมบพิตร

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูอธิบายกับนักเรียนเรื่อง "พหูสูต" ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง (สุ.จิ.ปุ.ลิ.) "สุ" มาจากคำเต็มว่า "สุตะ" แปลว่า ฟัง คือต้องเป็นผู้ฟังมากๆ จึงจะเป็นพหูสูตรได้


 2. ครูนำใบความรู้ เรื่อง การฟัง มาแจกให้นักเรียนทุกคน แล้วให้นักเรียนทุกคนศึกษาด้วยตัวเอง


 3. ครูให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านเรื่อง "ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร" ให้เพื่อนๆ ฟัง หรือเปิดเครื่องบันทึกเสียงเรื่อง "ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร" ให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูนำรูปวัดเบญจมบพิตรให้นักเรียนดูประกอบ เช่น 4. (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  พระอุโบสถ
  (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  ต้นพระศรีมหาโพธิ์พันธุ์พุทธคยา

 5. ครูนำคำศัพท์และสำนวนจากเรื่อง "ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร" มาติดบนกระดาน ให้นักเรียนศึกษาความหมายของคำศัพท์และสำนวน


 6. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาต่อไปนี้


  • กลุ่มที่ 1 จับประเด็นสำคัญของเรื่องได้
   กลุ่มที่ 2 บอกจุดประสงค์ของเรื่อง
   กลุ่มที่ 3 จัดลำดับเหตุการณ์ของเรื่องได้
   กลุ่มที่ 4 สรุปเนื้อเรื่องได้

 7. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารายงานหน้าชั้น พร้อมส่งเอกสารที่ครู เพื่อเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน


 8. ครูให้นักเรียนช่วยกันซักถามเรื่องราวทั้งหมดจากกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้เรื่องการฟัง


 2. หนังสือสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม ๑


 3. เครื่องบันทึกเสียง


 4. คำศัพท์และสำนวนจากเรื่อง


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากความสนใจในการฟัง 1. .........................................................
2. สังเกตกระบวนการทำงานกลุ่ม 2. .........................................................
3. ประเมินการนำเสนอรายงานของนักเรียน 3. .........................................................
4. ตรวจเอกสารการรายงาน 4. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 1019
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155