การตวง (ป.2 แผน 35)


หัวข้อ :
เครื่องตวงและหน่วยปริมาตรเป็นลิตร

สาระสำคัญ :
  • การตวงโดยใช้เครื่องมือหรือหน่วยที่แต่ละคนกำหนดขึ้นมาเอง อาจทำให้ผลการตวงไม่ตรงกัน จึงต้องมีเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐาน

  • เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น ถัง ลิตร ถ้วยตวง ช้อนตวง

  • ลิตรเป็นภาชนะและหน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการตวง


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดสิ่งต่างๆ ให้ สามารถตวงและบอกปริมาตรเป็นลิตรได้

สาระการเรียนรู้ :
เครื่องตวงและหน่วยปริมาตรเป็นลิตร เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. สนททนาเกีี่ยวกับการตวงที่นักเรียนเคยได้ยินมาในชีวิตประจำวัน เช่น เวลาเติมน้ำมันใช้อะไรในการตวง, เมื่อจะนำน้ำตาลไปประกอบอาหารเราใช้อะไรในการตวง เป็นต้น


 2. ทบทวนการตวงโดยใช้เครื่องตวงที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน โดยจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

  2.1   ร่วมกันสนทนาว่า ภาชนะที่สามารถใช้ในการตวงมีอะไรบ้าง และสิ่งของที่จะตวงมีอะไรบ้าง

  2.2   ให้นักเรียนฝึกตวงของแห้ง เช่น ทราย โดยครูสาธิตการตวงตามขั้นตอนแล้วร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า ในการตวงของแห้งต้องไม่เขย่าภาชนะ เมื่อเราใส่สิ่งของที่จะตวงลงไปจนเต็มหรือพูนภาชนะแล้ว ให้ใช้ไม้ที่มีขอบเรียบตรงปาดสิ่งของที่ตวงให้เรียบเสมอขอบภาชนะที่ใช้ตวง

  2.3   ให้นักเรียนฝึกตวงของแห้ง เช่น ทราย โดยใช้ภาชนะในการตวง เช่น กระป๋องนม แล้วบอกปริมาณที่ตวงได้ เช่น มีทรายทั้งหมดกี่กระป๋อง

  2.4   ให้นักเรียนฝึกตวงของเหลว เช่น น้ำ โดยครูสาธิตการตวงตามขั้นตอนแล้วร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า ในการตวงของเหลว ต้องตวงให้เสมอขอบภาชนะที่ใช้ตวง

  2.5   ให้นักเรียนฝึกตวงของเหลว เช่น น้ำ โดยใช้ภาชนะในการตวง เช่น แก้วน้ำ แล้วบอกปริมาณที่ตวงได้ เช่น มีน้ำทั้งหมดกี่แก้ว

  2.6   ครูกำหนดปริมาณของแห้งและของเหลว เพื่อให้นักเรียนฝึกตวงและบอกปริมาตรที่ตวงได้


 3. นำแก้วที่มีขนาดต่างๆ กัน มาให้นักเรียนตวงน้ำ แล้วร่วมกันอภิปรายว่า ปริมาณน้ำในแต่ละแก้วเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด


 4. ให้นักเรียนใช้กระป๋องนมที่มีขนาดต่างๆ กัน ตวงทรายแล้วถามว่า ปริมาณทรายในแต่ละกระป๋องเท่ากันหรือไ่ม่ เพราะเหตุใด


 5. ร่วมกันอภิปรายถึงการตวงว่า ถึงแม้ว่าเราจะใช้หน่วยการตวงเหมือนกัน แต่ผลการตวงของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน นั่นเป็นเพราะว่า ภาชนะแต่ละชนิดมีขนาดต่างกัน ดังนั้น จึงควรมีภาชนะสำหรับแต่ละหน่วยที่ใช้ตวงเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน


 6. ครูแนะนำให้นักเรียนรู้จัก ลิตร ว่า "ลิตร เป็นภาชนะและหน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการตวง" จากนั้น แนะนำเครื่องตวงที่ใช้ในการตวงปริมาณสิ่งของที่เป็น 1 ลิตร


 7. ครูสาธิตการตวงของเหลว และของแห้ง โดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐาน แล้วให้นักเรียนฝึกตวงของเหลวและของแห้งที่มีปริมาตรเป็น 1 ลิตร 8. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง เครื่องตวงและหน่วยปริมาตรเป็นลิตรว่า

  • การตวงโดยใช้เครื่องมือหรือหน่วยที่แต่ละคนกำหนดขึ้นมาเอง อาจทำให้ผลการตวงไม่ตรงกัน จึงต้องมีเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐาน

  • เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น ถัง ลิตร ถ้วยตวง ช้อนตวง

  • ลิตรเป็นภาชนะและหน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการตวง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เครื่องตวง

 2. ภาชนะที่ใช้ในการตวง เช่น แก้วน้ำ กระป๋องนม เป็นต้น

 3. สิ่งของที่จะตวง เช่น น้ำ ทราย ข้าวสาร เป็นต้น


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 16540
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155