ระบบสุริยะและพลังงานแสง (ป.4 แผน 4 เทอม 2)


หัวข้อ :
ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

สาระสำคัญ :
ระบบสุริยะ เป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวบริวาร คือดาวเคราะห์ 8 ดวง มีดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง โคจรอยู่โดยรอบ ส่วนดาวตกหรือผีพุ่งใต้ และอุกกาบาต เกิดขึ้นในบรรยากาศโลก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับวงโคจรของดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ได้

สาระการเรียนรู้ :
ระบบสุริยะ หมายถึง ระบบของดวงดาวที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์เป็นบริวาร 8 ดวง ซึ่งดาวเคาระห์ทั้ง 8 ดวง เรียงลำดับจากดวงที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ไปหาดวงที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุด ดังนี้1. ดาวพุธ 2. ดาวศุกร์ 3. โลก 4. ดาวอังคาร 5. ดาวพฤหัสบดี 6. ดาวเสาร์ 7. ดาวยูเรนัส 8. ดาวเนปจูน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ภาพวงโคจรของดาวเคราะห์
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับวงโคจรของดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ โดยดูแผนภาพประกอบ และถามนักเรียน

  • จากแผนภาพวงโคจรของดาวเคราะห์โลกของเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เท่าไร

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ดาวเคราะห์ ทั้ง 8 ดวง และศึกษาในหนังสือเรียน ในห้องสมุด


 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันบันทึก และอธิบายความสำคัญ และลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวงลงในสมุดจดบันทึกของนักเรียน


 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการศึกษา เรื่อง ดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ที่ฉันรู้จัก


 5. นักเรียนในชั้น ร่วมกันอภิปรายเรื่อง ดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ที่ฉันรู้จัก นำความรู้ของแต่ละกลุ่มมาอธิบายร่วมกันเป็นข้อสรุป


 6. ครูอธิบายเพิ่มเติม และได้ข้อสรุปว่า ดาวเคาระห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ มี 8 ดวง คือ

  • ดาวพุธ เป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด เป็นดวงดาวที่ร้อนจัดในเวลากลางวัน เวลากลางคืนก็เย็นจัด จึงได้ชื่อว่า "เตาไฟแช่แข็ง"


  • ดาวศุกร์ เป็นดาวที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 และเป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด เป็นดาวที่สว่างที่สุด และร้อนที่สุดด้วย เรามองเห็นได้ในตอนเช้ามืดเรียกว่า "ดาวประกายพรึก" และตอนหัวค่ำเรียก "ดาวประจำเมือง"


  • โลก เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีน้ำ จึงมองเห็นเป็นสีน้ำเงินสวยงาม โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบใช้เวลา 1 วัน และหมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 1 ปี


  • ดาวอังคาร เป็นดาวที่มีชั้นบรรยากาศปกคลุมอย่างเบาบาง มีพื้นผิวขรุขระ หลุมบ่อ ภูเขาไฟ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 4


  • ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีจุดแดงใหญ่สามารถมองเห็นได้เมื่อส่องด้วยกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งก็คือ พายุหมุนขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 3 เท่า


  • ดาวเสาร์ เป็นดาวที่มีวงแหวนล้อมรอบ และเป็นดาวดวงเดียวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ หมุนรอบตัวเองรอบละ 10 ชั่วโมง 40 นาที วงแหวนที่ล้อมรอบนั้นประกอบด้วยกลุ่มของก้อนหินที่มีความแข็งปกคลุมเต็มไปหมด


  • ดาวยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 รองจากดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ มีวงแหวนล้อมรอบในชั้นบรรยากาศ เป็นดาวที่ดูดซึมแสงสีแดงได้ดีจึงทำให้เรามองเห็นดาวยูเรนัส เป็นสีน้ำเงินเขียว


  • ดาวเนปจูน มีชื่ออีกชื่อว่า "ดาวเกตุ" เป็นดาวที่มีสีน้ำเงินอ่อน เป็นดาวที่มีวงแหวนและมีดวงจันทร์เป็นบริวารไม่น้อยกว่า 8 ดวง


  • ดาวพลูโต เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด มีขนาดเล็กเท่าๆ กับดาวพุธ เป็นดาวที่มีความหนาวเย็นมากอุณหภูมิประมาณ -223 องศาเซลเซียส พื้นผิวปกคลุมด้วยน้ำแข็งและก๊าซของแข็ง และมีแกนเป็นหิน

 7. นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรมเรื่อง "ดาวเคราะห์ที่ฉันรู้จัก" ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพการเรียงลำดับดวงดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ไปหาดวงที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุด


 2. ภาพวงโคจรของดาวเคราะห์


 3. ใบความรู้ เรื่อง ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง


 4. ใบกิจกรรมเรื่อง "ดาวเคราะห์ที่ฉัยรู้จัก"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 36930
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155