การหาร (ป.2 แผน 29)


หัวข้อ :
การหาคำตอบของการหารที่เหลือเศษ

สาระสำคัญ :
การหาคำตอบของการหารที่ไม่ลงตัว คือ การหาว่าจำนวนใดที่นำมาคูณกับตัวหาร แล้วได้ผลใกล้เคียงตัวตั้งที่สุด และไม่มากกว่าตัวตั้ง จำนวนนั้นจะเป็นผลหาร ส่วนเศษหาได้จากผลคูณของผลหารกับตัวหารว่าน้อยกว่าตัวตั้งเท่าไร

เศษ = ตัวตั้ง - (ผลหาร × ตัวหาร)


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์การหารที่ไม่ลงตัว โดยที่มีตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลักให้ สามารถหาคำตอบได้

สาระการเรียนรู้ :
การหาคำตอบของการหารที่เหลือเศษ เช่น 10 ÷ 3 =


ใช้วิธีการลบออกครั้งละเท่าๆ กัน จะได้กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการหารที่ลงตัวและการหารที่ไม่ลงตัว หรือการหารที่เหลือเศษ โดยครูแสดงแถบประโยคสัญลักษณ์การหาร แล้วให้นักเรียนบอกว่าข้อใดเป็นการหารที่ลงตัว และข้อใดเป็นการหารที่ไม่ลงตัว เช่น


 2. ครูนำโจทย์การหารที่ไม่ลงตัว มาให้นักเรียนฝึกหาคำตอบ 5-10 ข้ิอ เช่น


 3. ใช้การวาดภาพประกอบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น เช่น 10 ÷ 3 =


 4. ใช้วิธีการลบออกครั้งละเท่าๆ กัน เช่น


 5. ให้นักเรียนสังเกตว่า เมื่อเราลบออกครั้งละ 3 ผลหารคืออะไร แล้วลบออกได้พอดีหรือไม่ จากนั้น แนะนำว่า "1 คือ เศษ" แล้วสรุปว่า 10 ÷ 3 = 3 เศษ 1


 6. ครูแนะนำการหารที่เหลือเศษโดยอาศัยการคูณ เช่น 15 ÷ 4 = แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

  • ให้หาว่าจำนวนใดเมื่อนำมาคูณกับ 4 แล้วได้เท่ากับ 15 (ไม่มี)

  • ดังนั้น ให้หาจำนวนใดก็ได้มาคูณกับ 4 แล้วได้ใกล้เคียงและไม่มากกว่า 15 มากที่สุด (4 × 3 = 12)

  • ผลคูณของจำนวนนั้นน้อยกว่า 15 อยู่เท่าใด (3)

  แสดงว่า 3 คือ เศษ นั่นเอง


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 8. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง วิธีการหาคำตอบของการหารที่เหลือเศษว่า จำนวนใดที่นำมาคูณกับตัวหาร แล้วได้ผลใกล้เคียงตัวตั้งที่สุด และไม่มากกว่าตัวตั้ง จำนวนนั้นจะเป็นผลหาร ส่วนเศษหาได้จากผลคูณของผลหารกับตัวหารว่าน้อยกว่าตัวตั้งเท่าไร

  เศษ = ตัวตั้ง - (ผลหาร × ตัวหาร)


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แถบประโยคสัญลักษณ์การหาร

 2. ภาพประกอบ

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8749
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155