ระบบสุริยะและพลังงานแสง (ป.4 แผน 1 เทอม 2)


หัวข้อ :
จักรวาลและอวกาศ

สาระสำคัญ :
ระบบสุริยะ เป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีบริวาร คือ ดาวเคราะห์ 8 ดวง ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง โคจรอยู่โดยรอบ ส่วนดาวหรือผีพุ่งใต้ และอุกกาบาต เกิดขึ้นในบรรยากาศโลก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบายและบอกข้อมูลเกี่ยวกับระบบสุริยะที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และบริวาร

สาระการเรียนรู้ :


จักรวาล หมายถึง ห้วงอวกาศที่บรรจุไว้ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ต่างๆ จำนวนมหาศาล ระหว่างดวงดาวก็มีก๊าซและฝุ่นผงเกาะกลุ่มกันบ้าง กระจายกันอยู่บ้าง บรรดาดวงดาวในจักรวาล จะไม่กระจายกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่จะร่วมกันอยู่เป็นกลุ่มๆ เรียกว่า กาแล็กซี ดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นในท้องฟ้าล้วนแต่อยู่ในกาแล็กซีเดียวกัน มีชื่อเรียกว่า กาแล็กซีทางช้างเผือกกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
กาแลกซีต่างๆ ในจักรวาล
 1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยตั้งคำถามในประเด็น

  • ในตอนกลางคืนนักเรียนเห็นอะไรบนท้องฟ้าบ้าง

  • แสงจากดวงดาวที่นักเรียนเห็นนั้นเป็นอย่างไร

  • ดาวที่นักเรียนเห็นนั้นส่วนใหญ่กระพริบแสงหรือไม่กระพริบแสง

 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การมองไปบนท้องฟ้าที่เห็นดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้า ไกลกว่านั้นยังมีดวงดาวต่างๆ ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้อีกมากมายที่เราเรียกว่า "จักรวาล หรือ เอกภพ"


 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) ศึกษา ใบความรู้ เรื่อง "กาแลกซีทางช้างเผือก" ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม แล้วตอบคำถามในใบกิจกรรม


 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกหน้าชั้นเรียน และตอบคำถามใน ใบกิจกรรม เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงาน


 5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า จักรวาล หมายถึง ห้วงอวกาศที่บรรจุไว้ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ต่างๆ จำนวนมหาศาล ระหว่างดวงดาวก็มีก๊าซและฝุ่นผงเกาะกลุ่มกันบ้าง กระจายกันอยู่บ้าง บรรดาดวงดาวในจักรวาล จะไม่กระจายกันอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่จะร่วมกันอยู่เป็นกลุ่มๆ เรียกว่า กาแล็กซี ดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นในท้องฟ้าล้วนแต่อยู่ในกาแล็กซีเดียวกัน มีชื่อเรียกว่า กาแล็กซีทางช้างเผือก


 6. ครูให้นักเรียนไปศึกษา เรื่อง ระบบสุริยะ (ล่วงหน้า)


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพกาแลกซีต่างๆ ในจักรวาล


 2. ใบความรู้ เรื่อง "กาแลกซีทางช้างเผือก"


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงาน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5714
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155