อาหารและสารอาหาร (ป.4 แผน 24)


หัวข้อ :
อาหารหลัก 5 หมู่

สาระสำคัญ :
มนุษย์ต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีวิต อาหารที่มนุษย์กิน มีสารอาหารเป็นองค์ประกอบ สารอาหารที่เป็นองค์ประกอบของอาหาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สำรวจประเภทของอาหารสืบค้นข้อมูลและอธิบายประโยชน์ของสารอาหารต่อการเจริยญเติบโตของมนษย์

สาระการเรียนรู้ :
อาหารหลัก 5 หมู่

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ภาพอาหารหลัก 5 หมู่
 1. ครูนำรูปภาพ หรือแผนภูมิอาหารหลัก 5 หมู่ ของคนไทย มาให้นักเรียนดูและถามนักเรียนในประเด็น

  • นักเรียนคิดว่าอาหารมีความสำคัญต่อคนเราหรือไม่

  • อาหารแต่ละหมู่ให้สารอาหารแตกต่างกันอย่างไร

  • นักเรียนชอบรับประทานอาหารหมู่ใด มากที่สุด

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ให้ร่วมกันหาประเภทของอาหารในแต่ละหมู่ที่กลุ่มของตนเองได้รับ


 3. นักเรียนส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการศึกษา อาหารหลักแต่ละหมู่ หน้าห้องเรียน


 4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุป เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ คือ

  • อาหารหมู่ที่ 1 คือ อาหารประเภทโปรตีน ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ เป็นต้น

  • อาหารหมู่ที่ 2 คือ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง เผือก มันเป็นต้น

  • อาหารหมู่ที่ 3 คือ อาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ ได้แก่ พืชผักต่างๆ

  • อาหารหมู่ที่ 4 คือ อาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ

  • อาหารหมู่ที่ 5 คือ อาหารประเภทไขมัน ได้แก่ น้ำมัน และไขมันจากพืชและสัตว์ต่างๆ

 5. นักเรียนศึกษา ใบความรู้ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่


 6. นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพ อาหารหลัก 5 หมู่


 2. ใบความรู้ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่


 3. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 33598
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155