บทประยุกต์ (ป.5 แผน 28)


หัวข้อ :
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ และการหาร

สาระสำคัญ :
การวิเคราะห์โจทย์ การหาคำตอบ และการแสดงวิธีทำโจทย์แก้ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ และการหาร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่มีผลลัพธ์เป็นจำนวนนับให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีทำ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

 2. ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้

 3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม


สาระการเรียนรู้ :
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ และการหาร (การเทียบบัญญัติไตรยางค์)

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร และเศษส่วน โดยติดแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ แสดงวิธีทำ และหาคำตอบ


 2. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (แบบบัญญัติไตรยางค์) พร้อมทั้งรูปภาพประกอบบนกระดาน
 3. ครูให้นักเรียนสังเกตแผนภาพแล้วตั้งคำถาม


  • โจทย์กำหนดอะไรมาให้ (ขนมปัง 3 แถว ราคา 10 บาท)

  • โจทย์ถามอะไร (ขนมปัง 9 แถวราคาเท่าไร)

  • เมื่อจำนวนขนมปังเพิ่มขึ้น 2 เท่า จำนวนเงินจะเพิ่มขึ้นเท่าใด (2 เท่า)

  • เมื่อจำนวนขนมปังเพิ่มขึ้น 3 เท่า จำนวนเงินจะเพิ่มขึ้นเท่าใด (3 เท่า)

  • เมื่อซื้อขนมปัง 12 แถว ต้องจ่ายเงินเท่าไร (40 บาท)

  • เมื่อซื้อขนมปัง 15 แถว ต้องจ่ายเงินเท่าไร (50 บาท)

 4. ครูแนะนำว่าถ้าจำนวนขนมปังเพิ่มขึ้น 2 เท่า จำนวนเงินก็จะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ถ้าจำนวนขนมปังเพิ่มขึ้น 3 เท่า จำนวนเงินก็จะเพิ่มขึ้น 3 เท่า ถ้าจำนวนขนมปังเพิ่มขึ้น 4, 5 เท่า จำนวนเงินก็จะเพิ่มขึ้น 4, 5 เท่าเช่นกัน 5. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นแจก ใบงาน ให้ทุกกลุ่ม โดยครูให้เวลา 15 นาที จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน


 6. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โจทย์ การหาคำตอบ และการแสดงวิธีทำโจทย์แก้ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ และการหาร


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แผนภูมิรูปภาพ

 2. แถบโจทย์การคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางค์)

 3. ใบงาน

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 20310
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155