บทประยุกต์ (ป.5 แผน 26)


หัวข้อ :
การคูณและการหารเศษส่วน

สาระสำคัญ :
โจทย์เศษส่วนที่ตัวเศษเขียนอยู่ในรูปการคูณ สามารถนำตัวส่วนไปหารเศษตัวใดก่อนก็ได้ หรืออาจหาผลคูณของตัวเศษก่อน แล้วนำตัวส่วนไปหาร คำตอบที่ได้จะเท่ากัน และการที่จะเลือกหารตัวเศษตัวใดก่อน ต้องพิจารณาว่า หารได้ลงตัวหรือไม่ ถ้าหารได้ลงตัว จะทำให้การคิดหาคำตอบง่ายขึ้น ถ้าไม่มีตัวเศษตัวใดที่ตัวส่วนหารลงตัว ก็ควรจะหาผลคูณของตัวเศษก่อน แล้วจึงค่อยนำตัวส่วนไปหาร เช่นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์การคูณ หารระคนให้สามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลและคำตอบที่ได้และแสดงวิธีทำได้

สาระการเรียนรู้ :
การคูณและการหารเศษส่วน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนเรื่องการคูณและการหารโดยเล่น เกมถามปุ๊บตอบปั๊บ


 2. ครูติดแถบโจทย์ 2 แบบ บนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนหาคำตอบของโจทย์ทั้ง 2 แบบว่าคำตอบเท่ากันหรือไม่ 3. ครูให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของโจทย์ทั้ง 2 แบบว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร (ข้อ ข.เขียนในรูปเศษส่วน โดยที่ตัวหารในข้อ ก.จะเป็นตัวส่วนในข้อ ข.)


 4. ครูติดแถบโจทย์ลักษณะเดิมบนกระดานอีก 3-5 ตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนฝึกเขียนโจทย์การคูณและการหารในรูปเศษส่วน พร้อมทั้งช่วยกันหาคำตอบ


 5. ครูติดบัตรโจทย์การคูณที่มีคำว่า "ของ" บนกระดาน จากนั้นแนะนำว่า ของหมายถึง การคูณ (x) เช่น 6. ครูให้นักเรียนฝึกหาคำตอบของโจทย์การคูณ การหาร และเศษส่นที่มีคำว่า "ของ" อีก 3-5 ตัวอย่าง


 7. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า โจทย์เศษส่วนที่ตัวเศษเขียนอยู่ในรูปการคูณ สามารถนำตัวส่วนไปหารเศษตัวใดก่อนก็ได้ หรืออาจหาผลคูณของตัวเศษก่อน แล้วนำตัวส่วนไปหาร คำตอบที่ไดจะเท่ากัน และการที่จะเลือกหารตัวเศษตัวใดก่อน ต้องพิจารณาว่า หารได้ลงตัวหรือไม่ ถ้าหารได้ลงตัว จะทำให้การคิดหาคำตอบง่ายขึ้น ถ้าไม่มีตัวเศษตัวใดที่ตัวส่วนหารลงตัว ก็ควรจะหาผลคูณของตัวเศษก่อน แล้วจึงค่อยนำตัวส่วนไปหาร


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บัตรโจทย์การคูณ

 2. เกมถามปุ๊บตอบปั๊บ

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8378
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155