การดำรงชีวิตของสัตว์ (ป.4 แผน 22)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์

สาระสำคัญ :
สามารถอธิบายการดำรงชีวิตของสัตว์ได้ ทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ และสามารถนำปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ทำแบบทดสอบ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ

สาระการเรียนรู้ :
สามารถอธิบายการดำรงชีวิตของสัตว์ได้ ทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ และสามารถนำปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อ

  • ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์

  • วัฏจักรชีวิตของสัตว์

  • ประเภทของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและ ไม่มีกระดูกสันหลัง

  • การอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น

  • ปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่น

  • ประโยชน์และโทษของสัตว์ที่มีต่อมนุษย์

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์


 3. เฉลยและตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7116
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155