เงิน (ป.2 แผน 16)


หัวข้อ :
การแลกเงิน

สาระสำคัญ :
เงินเหรียญและธนบัตรที่มีค่าเท่ากัน สามารถแลกเปลี่ยนกันได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดเงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆ ให้สามารถเปรียบเทียบค่าของเงินและแลกเงินได้

สาระการเรียนรู้ :
การแลกเงินเหรียญกับธนบัตร การแลกธนบัตรกับธนบัตร และการแลกเงินเหรียญกับเงินเหรียญ เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตร โดยการเปรียบเทียบเงินเหรียญ หรือธนบัตรทีละ 2 กอง ว่ากองใดมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากัน


 2. ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแลกเงินในชีวิตประจำวัน ที่นักเรียนเคยพบมา


 3. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแลกเงินเหรียญชนิดต่างๆ แล้วสรุปการเปรียบเทียบค่าของเงินและการแลกเงินบนหน้ากระดาน เช่น

  • เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ และเหรียญห้าสิบสตางค์ เหรียญใดมีค่ามากกว่ากัน (เหรียญห้าสิบสตางค์มีค่ามากกว่า)

  • เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ เท่ากับเหรียญห้าสิบสตางค์กี่เหรียญ (2 เหรียญ)

  • เหรียญห้าบาท 1 เหรียญ เท่ากับเหรียญหนึ่งบาทกี่เหรียญ (5 เหรียญ)

  • เหรียญห้าบาท 2 เหรียญ กับเหรียญหนึ่งบาท 11 เหรียญ เหรียญใดมีค่ามากกว่ากัน (เหรียญหนึ่งบาท)

 4. ครูแสดงแผนภูมิการแลกเงินเหรียญ ดังนี้


 5. สนทนาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าของธนบัตรชนิดต่างๆ แล้วช่วยกันเขียนสรุปบนหน้ากระดาน เช่น

  • ธนบัตรชนิดใดมีค่ามากที่สุด (ธนบัตรหนึ่งพัน)

  • ธนบัตรชนิดใดมีค่าน้อยที่สุด (ธนบัตรสิบบาท)

  • ธนบัตรห้าสิบบาท 1 ฉบับ แลกธนบัตรสิบบาทได้กี่ฉบับ (5 ฉบับ)

  • ธนบัตรห้าร้อย 1 ฉบับ แลกธนบัตรหนึ่งร้อยได้ฉบับ (5 ฉบับ)

 6. ครูแสดงแผนภูมิการแลกธนบัตร ดังนี้


 7. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแลกเงินเหรียญกับธนบัตร เงินเหรียญกับเงินเหรียญ และธนบัตรกับธนบัตร โดยให้นักเรียนตอบคำถาม เช่น

  • ธนบัตรยี่สิบบาท 1 ฉบับ แลกเงินเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ (4 เหรียญ)

  • เงินเหรียญสิบบาท 1 เหรียญ แลกเงินเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ (2 เหรียญ)

  • ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 1 ฉบับ แลกธนบัตรสิบบาทได้กี่ฉบับ (10 ฉบับ)


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 9. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การแลกเงินว่า เงินเหรียญและธนบัตรที่มีค่าเท่ากัน สามารถแลกเปลี่ยนกันได้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เงินเหรียญ

 2. แผนภูมิการแลกเงินเหรียญ

 3. ธนบัตร

 4. แผนภูมิการแลกธนบัตร

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 6573
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155