การดำรงชีวิตของสัตว์ (ป.4 แผน 21)


หัวข้อ :
การอนุรักษ์สัตว์ในบ้าน

สาระสำคัญ :
คนเราต้องการอาหาร น้ำ เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงและดำรงชีวิตอยู่ได้ สัตว์ก็เช่นเดียวกันจะต้องอาศัยอาหาร น้ำ เพื่อการดำรงชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักเรียนสามารถดูแล รักษาสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านของตนเองได้

สาระการเรียนรู้ :
การดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดีนั้น เราต้องจัดที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่แออัดจนเกินไป ให้อาหารและน้ำ อย่างเหมาะสมกับชนิดสัตว์นั้นๆ เพื่อสัตว์จะได้เจริญเติบโต แข็งแรง และมีชีวิตอยู่ได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยพานักเรียนร้องเพลง "ฉันรักสัตว์เลี้ยงของฉัน" เพื่อปลุกจิตสำนึกการรักสัตว์ของนักเรียน แล้วถามนักเรียนในประเด็น

  • ที่บ้านของนักเรียนมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง

  • สัตว์เลี้ยงที่นักเรียนชอบ คือสัตว์อะไร

  • เรามีวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงยังไงบ้าง

 2. นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉัน (ประมาณ 6-8 บรรทัด)


 3. ครูสุ่มให้นักเรียนออกมานำเสนอการเขียนเรียงความ เรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉันหน้าห้องเรียน (2-3 คน)


 4. นักเรียนและครู ร่วมกันอภิปรายถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เพื่อใด้ข้อสรุปว่า การดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดีนั้น เราต้องจัดที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่แออัดจนเกินไป ให้อาหารที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์นั้นๆ เพื่อสัตว์จะได้เจริญเติบโต แข็งแรง และมีชีวิตอยู่ได้


 5. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง "การเลี้ยงและบำรุงรักษาสัตว์"


 6. นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงในบ้าน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เพลง "ฉันรักสัตว์เลี้ยงของฉัน"


 2. ใบความรู้ เรื่อง "การดูแลและอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงภายในบ้าน"


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง "การอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงภายในบ้าน"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2843
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155