เงิน (ป.2 แผน 13)


หัวข้อ :
เงินเหรียญชนิดต่างๆ

สาระสำคัญ :
เงินเหรียญมีหลายชนิด เช่น เหรียญยี่สิบห้าสตางค์, เหรียญห้าสิบสตางค์, เหรียญบาท, เหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาท แต่ละชนิดมีค่าและความสัมพันธ์กัน ดังนี้

เหรียญยี่ี่สิบห้าสตางค์ 1 เหรียญ
มีค่า
25 สตางค์
เหรียญห้าสิบสตางค์ 1 เหรียญ
มีค่า
50 สตางค์
เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ
มีค่า
1 บาท
เหรียญห้าบาท 1 เหรียญ
มีค่า
5 บาท
เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ
มีค่า
10 บาท


เหรียญห้าี่สิบสตางค์
=
--เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 2 เหรียญ
เหรียญหนึ่งบาท
=
-- เหรียญห้าี่สิบสตางค์ 2 เหรียญ
เหรียญห้าบาท
=
-- เหรียญหนึ่งบาท 5 เหรียญ
เหรียญสิบบาท
=
-- เหรียญห้าบาท 2 เหรียญ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดเงินเหรียญชนิดต่างๆ ให้ สามารถจำแนกและบอกค่าของเงินเหรียญได้

สาระการเรียนรู้ :
เงินเหรียญมีหลายชนิด เช่น เหรียญยี่สิบห้าสตางค์, เหรียญห้าสิบสตางค์, เหรียญบาท, เหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาท แต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกัน เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. สนทนาเกี่ยวกับเงินที่เราใช้ในชีวิตประจำวันว่า เงินมี 2 รูปแบบ คือ ธนบัตร และเหรียญ โดยเงินเหรียญมีชนิดใดบ้าง (เหรียญหนึ่งบาท, เหรียญห้าบาท, เหรียญสิบบาท) แล้วครูซักถามว่า ใครรู้จักเหรียญอะไรบ้าง


 2. ให้นักเรียนช่วยกันบอกเงินเหรียญชนิดต่างๆ ให้ครบทุกชนิด เช่น เหรียญยี่สิบห้าสตางค์, เหรียญห้าสิบสตางค์, เหรียญหนึ่งบาท, เหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาท


 3. ครูนำตัวอย่างของเงินเหรียญชนิดต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วอธิบายถึงลักษณะและรูปร่างของเหรียญแต่ละชนิด เช่น ขนาด, ลวดลาย, ตัวเลข, ข้อความ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ เช่น


 4. ให้นักเรียนเล่นเกมชูเหรียญ


 5. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค่าของเงินเหรียญ จากนั้น ครูแสดงแผนภูมิค่าของเงินเหรียญแต่ละชนิด ดังนี้


 6. ครูแสดงเหรียญชนิดต่างๆ ครั้งละ 1 เหรียญ แล้วให้นักเรียนบอกชนิดของเงินเหรียญ พร้อมทั้งค่าของเหรียญนั้นๆ จากนั้น แสดงเงินเหรียญชนิดต่างๆ ทีละหลายๆ เหรียญ แล้วตั้งคำถามกับนักเรียนว่า "มีเหรียญชนิดใดบ้าง และมีอย่างละกี่เหรียญ"


 7. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหรียญแต่ละประเภท จากนั้น ครูแนะนำความสัมพันธ์ของเหรียญแต่ละชนิดโดยแสดงแผนภูมิ ดังต่อไปนี้


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 9. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง เงินเหรียญชนิดต่างๆว่า เงินเหรียญมีหลายชนิด เช่น เหรียญยี่สิบห้าสตางค์, เหรียญห้าสิบสตางค์, เหรียญบาท, เหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาท แต่ละชนิดมีค่าและความสัมพันธ์กัน ดังนี้

  เหรียญยี่ี่สิบห้าสตางค์ 1 เหรียญ
  มีค่า
  25 สตางค์
  เหรียญห้าสิบสตางค์ 1 เหรียญ
  มีค่า
  50 สตางค์
  เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ
  มีค่า
  1 บาท
  เหรียญห้าบาท 1 เหรียญ
  มีค่า
  5 บาท
  เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ
  มีค่า
  10 บาท


  เหรียญห้าี่สิบสตางค์
  =
  --เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 2 เหรียญ
  เหรียญหนึ่งบาท
  =
  -- เหรียญห้าี่สิบสตางค์ 2 เหรียญ
  เหรียญห้าบาท
  =
  -- เหรียญหนึ่งบาท 5 เหรียญ
  เหรียญสิบบาท
  =
  -- เหรียญห้าบาท 2 เหรียญ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เงินเหรียญ

 2. เกมชูเหรียญ

 3. แผนภูมิค่าของเงินเหรียญแต่ละชนิด

 4. แผนภูมิความสัมพันธ์ของเงินเหรียญแต่ละชนิด

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 16415
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155