การดำรงชีวิตของสัตว์ (ป.4 แผน 14)


หัวข้อ :
ประเภทของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

สาระสำคัญ :
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง คือสัตว์ที่มีกระดูกต่อกันเป็นข้อๆ เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของลำตัวของสัตว์ กระดูกสันหลัง มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกาย ให้เป็นรูปร่างทรวดทรง ช่วยในการเคลื่อนที่และหันไปมาอย่างรวดเร็ว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามรถยกตัวอย่างประเภทของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดได้

สาระการเรียนรู้ :
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง คือสัตว์ที่มีกระดูกต่อกันเป็นข้อๆ เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของลำตัวของสัตว์ กระดูกสันหลัง มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกาย ให้เป็นรูปร่างทรวดทรง ช่วยในการเคลื่อนที่และหันไปมาอย่างรวดเร็ว


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการพานักเรียนร้องเพลง "สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง" จากนั้น ครูนำภาพชนิดของสัตว์ที่ต่างกัน ดังรูป และถามนักเรียนในประเด็น

  • สัตว์ในภาพนี้ มีความแตกต่างกันกันอย่างไร

  • นักเรียนคิดว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีลักษณะอย่างไร

 2. (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
 3. นักเรียนศึกษา ลักษณะของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง จากใบความรู้ ที่ครูแจก


 4. นักเรียนร่วมกันอภิปราย และช่วยกันคิดหาชื่อสัตว์ที่นักเรียนรู้จักที่อยู่ในท้องถิ่น แล้วร่วมกันจำแนกว่า สัตว์

  • สัตว์ชนิดใดบ้าง เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

  • และสัตว์ชนิดใดบ้างที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

 5. ครูอธิบายเพิ่มเติม และยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เช่น วัว ช้าง เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกัน เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง กุ้ง หอย เป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างเล็ก และเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และถามนักเรียนในประเด็น

  • ถ้าเราจำแนกสัตว์โดยใช้ลักษณะโครงสร้างเป็นเกณฑ์จะจำแนกสัตว์ได้อย่างไร

 6. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ 5-6 คน ทำกิจกรรมเรื่อง การจำแนกสัตว์ ในใบกิจกรรม โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำรายชื่อสัตว์ที่ครูกำหนดให้ หรือสัตว์ที่เรียนรู้จักเติมลงในตารางในใบกิจกรรม แยกกลุ่มชนิดของสัตว์ให้ถูกต้อง


 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานการทำใบกิจกรรมหน้าชั้นเรียน


 8. ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเพิ่มเติม จนได้ข้อสรุปว่า "สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง คือสัตว์ที่มีกระดูกต่อกันเป็นข้อๆ เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของลำตัวของสัตว์ กระดูกสันหลัง มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกาย ให้เป็นรูปร่างทรวดทรง ช่วยในการเคลื่อนที่และหันไปมาอย่างรวดเร็ว"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เพลง "สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง"


 2. ใบความรู้ เรื่อง "สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง"


 3. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................



ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3752
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155