การดำรงชีวิตของสัตว์ (ป.4 แผน 13)


หัวข้อ :
วัฏจักรชีวิตของกบ

สาระสำคัญ :
กบ มีการผสมพันธุ์ภายนอก คือ การที่ตัวเมียปล่อยไข่ และตัวผู้ปล่อยอสุจิออกมาผสมกันภายนอกร่างกาย (ในน้ำ) กบมีการเปลี่ยนแปลงจากไข่จนถึงตัวเต็มวัย มี 4 ขั้นตอน คือ ไข่ ลูกอ๊อด ลูกกบ ตัวเต็มวัย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สำรวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ในท้องถิ่นได้


 2. อธิบายการผสมพันธุ์ของกบได้


 3. อธิยายวัฎจักรชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบได้


สาระการเรียนรู้ :
กบ มีการผสมพันธุ์ภายนอก คือ การที่ตัวเมียปล่อยไข่ และตัวผู้ปล่อยอสุจิออกมาผสมกันภายนอกร่างกาย (ในน้ำ) กบมีการเปลี่ยนแปลงจากไข่จนถึงตัวเต็มวัย มี 4 ขั้นตอน คือ ไข่ ลูกอ๊อด ลูกกบ ตัวเต็มวัย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ที่เรียนผ่านมา และถามนักเรียนในประเด็น

  • นอกจาก อาหาร น้ำ และอากาศแล้ว สัตว์ยังต้องการอะไรอีกหรือไม่ในการดำรงชีวิต

  • นักเรียนคิดว่า สัตว์แต่ละชนิดเจริญเติบโตขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือไม่

 2. นักเรียนสังเกตภาพสัตว์ ที่ครูนำมาให้ดูและร่วมกันอภิปรายในประเด็น

  • นักเรียนเคยสังเกตการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงที่บ้านหรือไม่

  • การเจริญเติบโตเป็นเช่นไร

  • การเจริญเติบโตที่นักเรียนเข้าใจ หมายถึง

 3. นักเรียนร่วมตอบคำถามและยกตัวอย่าง สัตว์เลี้ยงของนักเรียน เมื่อเจริญเติบโต จะมีขนาดและรูปร่างใหญ่ขึ้น แต่รูปร่างลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง เช่น สุนัข แมว เป็นต้น เมื่อมันยังเล็กหรือ เมื่อโตขึ้นมันก็จะมีลักษณะรูปร่างเหมือนเดิม ต่างตรงที่ตัวใหญ่ขึ้น


 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์ และยกตัวอย่างสัตว์บางชนิดแม้ยังเล็กๆ และเจริญเติบโตขึ้นรูปร่างอาจเปลี่ยนไป เช่น เขียด กบ เป็นต้น พร้อมกับพานักเรียนร้องเพลง "กบ" เพื่อนำเข้าสู้ประเด็น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ วัฏจักรชีวิตของกบ


 5. ครูอธิบาย "วัฏจักรชีวิตของกบ" ตามภาพในหนังสือเรียน หน้า (หน้า 60)


 6. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 ศึกษาใบความรู้ เรื่อง "กบ" และศึกษาเพิ่มเติมที่ห้องสมุด เรื่องการผสมพันธุ์ของกบ และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกบ


 7. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอเนื้อหาที่ไปค้นคว้าหน้าชั้นเรียน


 8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สัตว์เลี้ยงที่นักเรียนเห็นอยู่ที่บ้านจะมีขนาดและรูปร่างใหญ่ขึ้น แต่รูปร่างลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ไก่ สุนับ แมว เป็นต้น แต่สัตว์บางชนิดแม้ยังเล็กๆ และเจริญเติบโตขึ้นรูปร่างอาจเปลี่ยนไป เช่น เขียด กบ


 9. ครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ต่างๆ เช่นวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ, วัฏจักรชีวิตของนกกระจอกเทศ, และวัฏจักรชีวิตของด้วงกว่าง (ในหนังสื่อเรียนหน้า 61-62)

 10. นักเรียนทำสื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพสัตว์


 2. ใบความรู้เรื่อง "กบ"


 3. เพลง "กบ"


 4. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8108
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155