ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4
การดำรงชีวิตของพืช (ป4. แผน 11)
   
หัวข้อ :
แบบทดสอบหลังเรียน

สาระสำคัญ :
นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง "การดำรงชีวิตของพืช" แล้วทำแบบทดสอบประจำหน่วย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง "การดำรงชีวิตของพืช" แล้วทำแบบทดสอบประจำหน่วย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อ

  • หน้าที่ของราก

  • หน้าที่ของลำต้น

  • หน้าที่ของใบ

  • หน้าที่ของดอกและผล

  • ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

  • การสังเคราะห์แสงของพืช

  • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช


 3. เฉลยและตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................


ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 8088 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved