การดำรงชีวิตของพืช (ป4. แผน 11)


หัวข้อ :
แบบทดสอบหลังเรียน

สาระสำคัญ :
นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง "การดำรงชีวิตของพืช" แล้วทำแบบทดสอบประจำหน่วย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง "การดำรงชีวิตของพืช" แล้วทำแบบทดสอบประจำหน่วย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อ

  • หน้าที่ของราก

  • หน้าที่ของลำต้น

  • หน้าที่ของใบ

  • หน้าที่ของดอกและผล

  • ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

  • การสังเคราะห์แสงของพืช

  • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช


 3. เฉลยและตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9886
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155