การดำรงชีวิตของพืช (ป.4 แผน 6)


หัวข้อ :
ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (แร่ธาตุ)

สาระสำคัญ :
พืช ต้องการแร่ธาตุต่างๆ เพื่อไปสร้างอาหาร ซึ่งปุ๋ยให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช เพื่อบำรุงต้นพืชให้เจริญเติบโต ธาตุอาหารที่สำคัญต่อพืช ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบายความสำคัญของแร่ธาตุ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้

สาระการเรียนรู้ :
แร่ธาตุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารที่สำคัญๆ เช่น ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียม

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำต้นไม้ 2 ต้น ในกระถางมาให้นักเรียนดู ต้นที่ 1 ใส่ปุ๋ย ต้นที่ 2 ไม่ใส่ปุ๋ย และถามนักเรียนในประเด็นว่า

  • นอกจากน้ำแล้ว ต้นไม้ยังต้องการอะไรอีกหรือไม่ ในการดำรงชีวิต

  • ถ้าต้นไม้นี้ไม่ได้รับอาหารหรือ แร่ธาตุเลยจะเป็นอย่างไร

 2. นักเรียนช่วยกันตอบ และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และตอบคำถามในประเด็นที่ว่า "ทำไมนักเรียนปลูกพืชแล้วต้องใส่ปุ๋ย"

 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน ร่วมกันอภิปรายในประเด็นคำถามของครู (ในข้อ.1) เกี่ยวกับความจำเป็นของการปลูกพืช ที่ต้องใส่ปุ๋ย ให้อาหาร และแร่ธาตุต่างๆ แต่ละกลุ่มระดมความคิด แล้วจดบันทึกลงในสมุด


 4. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน ครูซักถามนักเรียนเพิ่มเติมว่า แร่ธาตุที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตนั้นมีแร่ธาตุใดบ้าง (นักเรียนร่วมกันตอบ)


 5. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง แร่ธาตุที่พืชต้องการ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงตัวอย่างต้นไม้ที่ครูนำมาให้ดู และตอบคคำถามในประเด็น

  • ต้นไม้กระถางที่ 1 ใส่ปุ๋ย (ให้อาหาร) พืชจะเป็นอย่างไร

  • ต้นไม้กระถางที่ 2 ไม่ใส่ปุ๋ย (ไม่ให้อาหารเลย) พืชจะเป็นอย่างไร

 6. นักเรียนร่วมกันอภิปราย ซักถาม และตอบคำถามในใบกิจกรรม


 7. นักเรียนและครูร่วมอภิปรายและสรุป ความสำคัญของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้ข้อสรุปว่า พืชต้องการแร่ธาตุต่างๆ เพื่อนำไปสร้างอาหาร ไปบำรุงลำต้นให้เจริญเติบโต


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ต้นไม้


 2. ใบคามรู้ เรื่อง แร่ธาตุ


 3. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5406
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155