เวลา (ป.2 แผน 7)


หัวข้อ :
การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วงเวลากลางวัน

สาระสำคัญ :
บนหน้าปัดนาฬิกาขณะที่เข็มยาวเดิน เข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ตามด้วย ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ 1 รอบบนหน้าปัด เข็มสั้นก็จะต้องเคลื่อนที่ไป 1 ช่อง ถ้าเข็มยาวเดินไป 1 ช่องใหญ่ จะเป็นเวลา 5 นาที, 2 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 10 นาที, ... , 12 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 60 นาที ตามลำดับ เช่น 7 นาฬิกา 5 นาที, 7 นาฬิกา 10 นาที, 7 นาฬิกา 15 นาที, ...., 7 นาฬิกา 55 นาที และ 8 นาฬิกา ตามลำดับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา ในช่วงเวลากลางวัน (ช่วง 5 นาที) ให้ สามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีได้

สาระการเรียนรู้ :
ขณะที่เข็มยาวเดิน เข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ตามด้วย ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ 1 รอบบนหน้าปัด เข็มสั้นก็จะต้องเคลื่อนที่ไป 1 ช่อง ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป 1 ช่องใหญ่ จะเป็นเวลา 5 นาที, 2 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 10 นาที, ..., 12 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 60 นาที ตามลำดับ เช่น เวลาในช่วงกลางวันกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงและนาทีว่า 1 ชั่วโมง มี 60 นาที หรือ เข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาเดินไป 1 ช่องใหญ่ จะเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น ครูกำหนดเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาจำลอง แล้วให้นักเรียนอ่านเวลาเป็นนาที เช่น

  เข็มยาวเดินไป 1 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 5 นาที


 2. ทบทวนการอ่านเวลาเป็นชั่วโมงตรงในช่วงเวลากลางวัน โดยครูเป็นผู้กำหนดเวลาบนนาฬิกาจำลอง แล้วให้นักเรียนตอบคำถาม เช่น  จากภาพ    เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข 7 เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 12 บอกเวลาเป็นชั่วโมงตรงว่า 7 นาฬิกา

  ให้นักเรียนสังเกตว่า การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงตรงเข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลข 12 เสมอ


 3. ครูแนะนำการอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีด้วยนาฬิกาจำลอง เช่น เวลา 7 นาฬิกา เข็มสั้นอยู่ที่ตัวเลข 7 เข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข 12 แล้วครูเลื่อนเข็มยาวให้มาอยู่ที่ตัวเลข 1 ส่วนเข็มสั้นอยู่ที่ตัวเลข 7 ดังนี้  จากภาพ ครูตั้งคำถามกับนักเรียนว่า "เข็มยาวเดินไป 1 ช่องใหญ่ เป็นเวลากี่นาที (5 นาที)" แล้วแนะนำการอ่านเวลาแก่นักเรียนว่า "7 นาฬิกา 5 นาที หรือ 7 โมง 5 นาที"


 4. ครูหมุนเข็มยาวทีละ 1 ช่องใหญ่ แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านเวลา เช่น 7 นาฬิกา 10 นาที, 7 นาฬิกา 15 นาที, 7 นาฬิกา 20 นาที, ... พอหมุนเข็มยาวมาถึงตัวเลข 6 ตั้งคำถามกับนักเรียนว่า เป็นเวลากี่นาที (30 นาที) ครูแนะนำนักเรียนว่า ในภาษาพูดอาจแทนด้วยคำว่า "ครึ่ง" ดังนั้น จึงอ่านว่า 7 โมงครึ่ง จากนั้น หมุนเข็มยาวต่อไปทีละ 1 ช่องใหญ่ (5 นาที) จนถึงเวลา 8 นาฬิกา ตามลำดับ เพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านเวลา ดังนี้ 5. ร่วมกันอภิปรายว่าจนได้ข้อสรุปว่า "ขณะที่เข็มยาวเดินไป เข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ 1 รอบบนหน้าปัดนาฬิกา เข็มสั้นก็จะต้องเคลื่อนที่ไป 1 ช่อง เช่นกัน"


 6. ครูกำหนดเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (เฉพาะ 5 นาที, 10 นาที, ... 55 นาที) แล้วให้นักเรียนจัดเข็มนาฬิกาตามที่กำหนด


 7. ฝึกให้นักเรียนอ่านเวลาเป็นนาฬิกาและนาที โดยให้เล่นเกมนาทีทอง


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 9. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีในช่วงเวลากลางวันว่า บนหน้าปัดนาฬิกาขณะที่เข็มยาวเดิน เข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ตามด้วย ถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ 1 รอบบนหน้าปัด เข็มสั้นก็จะต้องเคลื่อนที่ไป 1 ช่อง ถ้าเข็มยาวเดินไป 1 ช่องใหญ่ จะเป็นเวลา 5 นาที, 2 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 10 นาที, ... , 12 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 60 นาที ตามลำดับ เช่น 7 นาฬิกา 5 นาที, 7 นาฬิกา 10 นาที, 7 นาฬิกา 15 นาที, ...., 7 นาฬิกา 55 นาที และ 8 นาฬิกา ตามลำดับ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. นาฬิกาจำลอง

 2. เกมนาทีทอง

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 4844
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155