การดำรงชีวิตของพืช (ป.4 แผน 4)


หัวข้อ :
ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอกและผล

สาระสำคัญ :


ดอก มีหน้าที่ คือ สืบพันธุ์ ซึ่ง ดอก มีลักษณะสีสัน ขนาดแตกต่างกันตามชนิดของดอกนั้นๆ

ผล มีหน้าที่ ห่อหุ้มเมล็ด ผลเปลี่ยนมาจากรังไข่หรือฐานรองดอกภายหลังที่ดอกได้รับการปฏิสนธิแล้วผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบายส่วนประกอบ และหน้าที่ของดอกและผลได้

สาระการเรียนรู้ :
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ดอก มีหน้าที่ คือ สืบพันธุ์ ซึ่ง ดอก มีลักษณะสีสัน ขนาดแตกต่างกันตามชยิดของดอกนั้นๆ ซึ่งดอก ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

 • กลีบเลี้ยง เป็นกลีบที่อยู่นอกสุด มักมีสีเขียว ทำหน้าที่ป้องกันดอกเมื่อดอกยังอ่อนอยู่


 • กลีบดอก มีสีสันสวยงาม ทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาผสมพันธุ์


 • เกสรตัวผู้ มีอับเกสรตัวผู้ ทำหน้าที่ผสมพันธุ์พืชดอก


 • เกสรตัวเมีย ประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมีย คอเกสรตัวเมีย และรังไข่


 • ฐานรองดอก เป็นที่รองรับกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย


 • ก้านดอก ทำหน้าที่ชูดอกให้เด่น เพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์

ผล มีหน้าที่ ห่อหุ้มเมล็ด ผลเปลี่ยนมาจากรังไข่หรือฐานรองดอกภายหลังที่ดอกได้รับการปฏิสนธิแล้ว

  ผล (fruit) ประกอบ ด้วย 3 ส่วน

 • เปลือกชั้นนอกสุด ส่วนมากมักเรียบเหนียวและเป็นมัน


 • เปลือกชั้นกลางในผลไม้ บางชนิดจะบางมาก แต่บางชนิดก็มีเนื้อเยื่อที่หนามากซึ่งประกอบด้วย


 • เปลือกชั้นในสุด ประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียวหรือหลายชั้นจนหนามากบางครั้งก็เป็นเนื้อนุ่มใช้รับประทานได้


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องส่วนประกกอบของพืช ที่เรียนผ่านมา และครูถามนักเรียนในประเด็น

  • นอกจาก ราก ลำต้น และใบ พืชยังมีส่วนประกอบอะไรอีกบ้าง (นักเรียนตอบ ดอก และผล)

 2. ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกไปเด็ดดอกไม้ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนมา 5-6 ดอก และครูนำผลไม้ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนดู


 3. นักเรียนดูดอกไม้และผลไม้ที่ครูชูขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างและถามนักเรียนประเด็น

  • ดอกไม้มีประโยชน์อย่างไรต่อพืช

  • ก่อนที่จะมาเป็นผลไม้ให้เราได้กินต้องเป็นอะไรมาก่อน

  • ส่วนประกอบของดอกและผลมีอะไรบ้าง (นักเรียนช่วยกันตอบ, ได้คำตอบที่แตกต่างกันออกไป)

 4. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน แลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่มในประเด็นที่ว่า ดอกของพืช คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ผลและประโยชน์ของผลคืออะไร


 5. นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่องดอกและผล ที่ครูแจก และรับอุปกรณ์ ดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น ดอกชบา ดอกมะเขือ ผลไม้


 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพส่วนประกอบของดอกไม้ที่สังเกตเห็น และบันทึกลงในใบกิจกรรม ที่ครูแจกให้ (โดยไม่ให้ลอกจากใบความรู้ที่ครูแจก)


 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างของผลไม้ที่กลุ่มตัวเองได้ ว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบหรือเติบโตมาจากส่วนใดของดอก


 8. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน


 9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า

  • ส่วนต่างๆ ที่สำคัญของดอก ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย (ครูอาจยกตัวอย่างว่า ดอกบางชนิดมีทั้งเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน เช่น ดอกชบา ดอกมะเขือ ดอกบางชนิดมีเฉพาะเกสรตัวผู้ หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่งภายในดอก


  • ผล ทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ด ผลเปลี่ยนมาจากรังไขหรือฐานรองดอกภายหลังจากที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว

 10. นักเรียนเขียนสรุปลงในสมุดจดบันทึก ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ดอกไม้ชนิดต่างๆ


 2. ผลไม้


 3. ใบความรู้เรื่อง ดอกและผล


 4. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5573
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155