การดำรงชีวิตของพืช (ป.4 แผน 3)


หัวข้อ :
หน้าที่และส่วนต่างๆ ของพืช (ใบ)

สาระสำคัญ :
ใบ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช มีหน้าที่หลายอย่าง คือ

 1. พืชใช้ใบในการหายใจ

 2. สร้างอาหาร

 3. คายน้ำ

 4. และอื่นๆ เช่น ช่วยยึดเกาะลำต้น และพืชบางชนิดใช้ในการขยายพันธุ์


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ทดลองและอธิบายหน้าที่ของใบพืชได้

สาระการเรียนรู้ :
ใบ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช มีหน้าที่หลายอย่าง คือ

 1. ช่วยในการหายใจ

 2. สร้างอาหาร

 3. คายน้ำ

 4. และอื่นๆ เช่น ช่วยยึดเกาะลำต้น และพืชบางชนิดใช้ในการขยายพันธุ์


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการพานักเรียนร้องเพลง "กิ่ง ก้านใบ" และทำท่าประกอบ เพื่อสร้างความสนใจให้นักเรียน

 2. ครูนำภาพต้นพืชมาให้นักเรียนดู นักเรียนสังเกต แล้วตอบคำถามในประเด็น

  • ใบพืชที่นักเรียนเห็นมีสีอะไร

  • ถ้าต้นไม้ไม่มีใบจะเกิดอะไรขึ้น

  • ใบมีความสำคัญอย่างไรต่อพืชและมนุษย์อย่างไร

 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน ออกไปนอกชั้นเรียนหากิ่งไม้มากลุ่มละ 2 กิ่ง (กิ่งไม้มีใบติดมาด้วย, กลับเข้าห้อง)


 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกต สำรวจ ความแตกต่างของใบไม้ กิ่งไม้ที่นำมา และศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่องใบ ที่ครูแจก ทำการทดลอง "การคายน้ำของพืช"

  นักเรียนแต่ละกลุ่ม ทำตามทดลอง ดังนี้

  • กิ่งไม้ที่แต่ละกลุ่มนำมา 2 กิ่ง กิ่งหนึ่งเด็ดใบทิ้งหมด ส่วนอีกกิ่งหนึ่งไม่ต้องเด็ดใบทิ้ง

  • ใช้ถุงพลาสติกครอบกิ่งไม้ทั้ง 2 กิ่ง แล้วใช้หนังยางรัดปากถุงให้แน่น

  • นำไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ประมาณ 15 นาที นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตและบันทึกผลการทดลอง (ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง)

 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายและนำเสนอผลการทดลองที่ได้ และตอบคำถามท้ายการทดลองในใบกิจกรรมการทดลอง


 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองได้ว่า พืชที่มีใบสีเขียวสามารถสร้างอาหารจำพวกแป้งได้ นอกจากนี้ ใบพืชยังมีหน้าที่หายใจ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอากาศของพืช พืชมีการหายใจตลอดเวลา เช่นเดียวกับคนและสัตว์ การหายใจของพืชจะเกิดบริเวณปากใบ ซึ่งเป็นรูเล็กๆ ส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ใบ ก๊าซออกซิเจนจะถูกดูดเข้าไปทางรูปากใบ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกปล่อยออกมาทางรูปากใบเช่นกัน


 7. นักเรียนเขียนสรุปหน้าที่ที่สำคัญขอใบลงในสมุดจดบันทึก


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. กิ่งไม้ 2 กิ่ง


 2. ถุงพลาสติก


 3. ยางรัดของ


 4. ใบความรู้เรื่องใบ


 5. เพลงนำเข้าสู่บทเรียน "กิ่ง ก้าน ใบ"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 10369
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155