การดำรงชีวิตของพืช (ป.4 แผน 1)


หัวข้อ :
หน้าที่และส่วนประกอบของราก

สาระสำคัญ :
ราก เป็นโครงสร้างของพืช พืชบางชนิดมีรากแก้วและมีรากแขนงแตกออกจากรากแก้ว ช่วยยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดิน รากแขนง หรือรากฝอย ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช นอกจากนี้ รากของพืชยังมีหน้าที่พิเศษ คือ สะสมอาหารอีกด้วย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของรากพืชได้

สาระการเรียนรู้ :
รากของพืช เป็นส่วนที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่น และเจริญลงสู่ใต้ดิน รากพืชแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ รากแก้ว และรากฝอย ซึ่งทำหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดิน ดูดน้ำและแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในดิน แล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆ ของพืช นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดยังสะสมอาหารอีกด้วย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง โครงสร้างของพืชที่สำคัญ คือ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล ซึ่งเป็นโครงสร้างของพืชที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน


 2. ครูให้นักเรียนดูภาพต้นพืชที่ครูนำมา โดยครูถามนักเรียนในประเด็น


  • รากของพืชทำหน้าที่อย่างไร

 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ประมาณ 5-6 คน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปถอนต้นไม้ขนาดเล็กมา กลุ่มละ 2 ต้น

  รูปภาพประกอบการทดลอง

  • ต้นที่ 1 มีรากที่สมบูรณ์

  • ต้นที่ 2 ตัดรากฝอยทั้งหมดทิ้ง

 4. แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มนำต้นไม้มาแช่ในกระบอกน้ำหรือแก้วน้ำ โดยยึดให้ต้นตั้งตรงและส่วนรากแช่น้ำทั้ง 2 ต้น

  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ แล้วบันทึกผลพร้อมสรุปผลการทดลองลงในตารางกิจกรรม ที่ครูแจก

 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน


 6. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ราก ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม


 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ว่าหน้าที่สำคัญของรากคือ

  • ดูดน้ำ แร่ธาตุต่างๆ เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช

  • ยึดลำต้นให้ตั้งตรงอยู่บนดิน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพส่วนประกอบของพืช


 2. อุปกรณ์การทดลอง แก้วน้ำ, หรือกระบอกน้ำ, ต้นพืช


 3. ใบความรู้ เรื่องรากของพืช


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 13475
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155