เวลา (ป.2 แผน 1)


หัวข้อ :
นาฬิกา

สาระสำคัญ :
นาฬิกา เป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลามาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถบอกรายละเอียดบนหน้าปัดนาฬิกา แล้วบอกได้ว่าเข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกาชี้ที่เลขใด

สาระการเรียนรู้ :
นาฬิกา เป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลามาตรฐาน

ส่วนประกอบของนาฬิกา มีดังนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการบอกเวลา "เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น กลางคืน" ตามที่นักเรียนเคยรู้จักมาแล้ว โดยให้นักเรียนเล่นเกมกิจกรรมที่ฉันทำ


 2. จากการเล่นเกมกิจกรรมที่ฉันทำ นำผลที่ได้มาอภิปรายร่วมกันถึงกิจวัตรประจำวันของนักเรียนที่เกี่ยวกับเวลา เช่น ตอนเช้าตื่นนอน อาบน้ำ แปรงฟัน รับประทานอาหาร, ตอนสาย เรียนหนังสือ ตอนเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน, ตอนบ่าย เรียนหนังสือ, ตอนเย็น กลับบ้าน ทำการบ้าน, ตอนกลางคืน อาบน้ำ ทานอาหารเย็น ดูทีวี เข้านอน เป็นต้น


 3. ครูตั้งคำถามกับนักเรียนว่า "การบอกเวลาในแต่ละช่วง คือ ช่วงเช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น กลางคืน เราใช้หลักเกณฑ์อะไร และช่วงเวลาของแต่ละคนตรงกันหรือไม่ เพราะเหตุใด"


 4. ให้นักเรียนช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการบอกเวลาที่ไม่ตรงกันของนักเรียนแต่ละคน ครูแนะนำว่า "เพื่อให้การบอกเวลาของแต่ละคนตรงกัน จึงควรมีเครื่องมือที่ใช้บอกเวลามาตรฐาน ซึ่งนั่นคือ นาฬิกา นั่นเอง"


 5. ครูนำแผนภาพนาฬิกาติดบนหน้ากระดาน แล้วแนะนำรายละเอียดต่างๆ บนหน้าปัดนาฬิกา ดังนี้ 6. ครูสาธิตการหมุนเข็มนาฬิกา แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า เข็มสั้นชี้ที่เลขใด และเข็มยาวชี้ที่เลขใด ประมาณ 10 ข้อ เช่น  จากภาพ

   • เข็มสั้นชี้ที่เลข 2

   • เข็มยาวชี้ที่เลข 12


 7. ให้นักเรียนเล่นเกมนาฬิกาเจ้าปัญหา


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 9. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่องนาฬิกาว่า การบอกเวลาของแต่ละคนไม่ตรงกันจึงควรมีเครื่องมือที่ใช้บอกเวลามาตรฐาน คือ นาฬิกา


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เกมกิจกรรมที่ฉันทำ

 2. นาฬิกา

 3. แผนภาพนาฬิกา

 4. เกมนาฬิกาเจ้าปัญหา

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 17428
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155