ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ (ชุมพร)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อปลดหนี้สิน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ
พ.ศ.2544
................................

อาศัยอำนาจจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2543 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2544 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ข้อ 66(2), (10) และมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 48 ประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2544 ได้กำหนด ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ สวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ พ.ศ.2544 ขึ้นดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ พ.ศ.2544"
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
หมวด 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร
"คณะกรรมการ" หมายถึงคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร
"กรรมการ" หมายถึง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
"ประธาน" หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
"หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏในเขตจังหวัดชุมพร
"เงินกู้สวัสดิการ" หมายถึง เงินกู้สวัสดิการเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
"เจ้าหนี้เดิม" หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาในเขตจังหวัดชุมพร
ข้อ 4. เงินกู้สวัสดิการเป็นเงินกู้ที่สหกรณ์นำไปชำระหนี้สิน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏให้กับสมาชิกซึ่งสมาชิกได้ก่อหนี้สินไว้ก่อนวันใช้ระเบียบนี้
ข้อ 5. สมาชิกที่จะขอกู้เงินสวัสดิการได้นั้น ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่สมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อื่น ต้องเป็นสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ข้อ 6. การอนุมัติให้เงินกู้สวัสดิการ ต้องมีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จำนวนกรรมการผู้เข้าประชุมในครั้งนั้น
ข้อ 7. สมาชิกที่มีหนี้สินประเภทอื่นอยู่กับสหกรณ์ และส่งคืนยังไม่หมดก็ให้สิทธิในการกู้สวัสดิการได้ แต่ให้คำนึงถึงความสามารถในการชำระเงินคืน ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 8. ในการยื่นคำขอกู้สวัสดิการ สมาชิกต้องให้ข้อเท็จจริงในคำขอกู้และต้องนำเสนอชื่อผู้ค้ำประกันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด 2 จำนวนเงินกู้

ข้อ 9. จำนวนเงินกู้สวัสดิการมีวงเงินสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาท ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องกู้เกินวงเงินหนึ่งแสนบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์
หมวด 3 หลักฐานและหลักประกันเงินกู้
ข้อ 10.

สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสวัสดิการ ต้องเสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการ ตามแบบและเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นสัญญาเงินกู้ สำเนาสมุดคู่ฝากที่ธนาคารแจ้งยอดสูงสุด รายละเอียดที่บุคคลยินยอมเป็นผู้ค้ำประกันและหลักฐานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 11. เงินกู้สวัสดิการ สมาชิกผู้กู้ต้องทำสัญญาให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่กำหนด
ข้อ 12. เงินกู้สวัสดิการ ต้องมีสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรค้ำประกันอย่างไม่จำกัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้ในครั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกัน หรือกำหนดให้มีการประกันเงินกู้เพื่อการนี้ ตามที่เห็นสมควรก็ได้
หมวด 4
เงินงวดชำระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 13. เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สวัสดิการ ให้มีกำหนดส่งไม่เกินแปดสิบสี่งวด
ข้อ 14. ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนด ให้สมาชิกผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สวัสดิการเป็นงวดรายเดือน ประเภทต้นเงินเท่ากันทุกเดือน เว้นงวดสุดท้ายพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ข้อ 15. การส่งงวดชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการ ซึ่งสมาชิกผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์ โดยวิธีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินได้รายเดือน ให้ถือว่าเงินงวด ชำระหนี้แต่ละงวด ถึงกำหนดชำระภายในสิ้นเดือนนั้นๆ
ข้อ 16. สหกรณ์จะเรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งสหกรณ์จะออกประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 17. ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนเงินต้นที่รับไปหรือต้นเงินกู้คงเหลือ
หมวด 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 18.
สมาชิกที่กู้เงินสวัสดิการ จะต้องชำระหนี้ทั้งหมดที่ทำไว้กับเจ้าหนี้เดิมโดยสิ้นเชิง
ข้อ 19. ให้คณะกรรมการตรวจ ควบคุม ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 20. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้สวัสดิการเป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมด้วยดอกเบี้ยทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดระยะเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการเรียกเงินกู้คืนโดยมิชักช้า
  1. เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
  2. เมื่อหลักประกันบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2544

ลงชื่อ สมชาย คุณวุฒิ
(นายสมชาย คุณวุฒิ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 1977
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155