ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ (ชุมพร)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2544
................................

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พ.ศ.2543 ข้อ 66(10) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 วิสามัญครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2544 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการพัสดุไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2544"
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อความขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น
หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
"พัสดุ" หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ควบคุม และการดำเนินการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ใน           ระเบียบนี้
"การพัสดุ" หมายถึง การซื้อ การจ้าง การซ่อมบำรุง การเก็บรักษา การเช่า การจำหน่าย การควบคุม และการดำเนินการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ใน
          ระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
"คณะกรรมการดำเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยประธาน กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการเลขานุการ
          ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
"ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
"เจ้าหน้าที่พัสดุ" หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
          ตามระเบียบนี้
"การซื้อ" หมายถึง การจัดซื้อพัสดุทุกชนิด
"การจ้าง" หมายถึง การจ้างทำพัสดุหรือการจ้างเหมาบริการ
"การจ้างออกแบบและควบงาน" หมายถึง การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุม
           งานก่อสร้าง
"ผู้ซื้อ" หมายถึง ผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อตามระเบียบนี้
"ผู้จ้าง" หมายถึง ผู้มีอำนาจลงนามในใบสั่งจ้าง
ข้อ 5. ผู้มีอำนาจตามระเบียบนี้ กระทำการโดยจงใจ หรือประมาท ทำให้สหกรณ์สูญเสียประโยชน์ เมื่อคณะกรรมการสอบสวน พิจารณาว่ามีความผิดจริงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อสหกรณ์ตามควรแก่กรณี
หมวด 2 การซื้อหรือการจ้าง
ข้อ 6. การซื้อหรือการจ้าง กระทำได้ 4 วิธีการ คือ
 1. ตกลงราคา
 2. สอบราคา
 3. ประกวดราคา
 4. โดยคณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 7. การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท
ข้อ 8. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งวาเงินเกิน 10,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ข้อ 9. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งวงเงินเกิน 50,000.00 บาท
ข้อ 10. การซื้อหรือการจ้าง โดยคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการซื้อหรือการจ้างครั้งใดที่จะให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่สหกรณ์ และเห็นว่า การดำเนินการตามข้อ 6(1) (2) และ (3) ไม่ได้ผลดี
ข้อ 11. ก่อนการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ทุกวิธีให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น เสนอผู้มีอำนาจจัดซื้อ หรือจัดจ้างหรือคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 12. ในการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วแต่กรณี ดังนี้
 1. กรรมการสอบราคา
 2. กรรมการเปิดซองสอบราคา
 3. กรรมการรับซองประกวดราคา
 4. กรรมการเปิดซองประกวดราคา
 5. กรรมการตรวจรับพัสดุ
 6. กรรมการตรวจการจ้าง
ข้อ 13. มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือเสียงเป็นเอกฉันท์
ข้อ 14. อำนาจการสั่งซื้อ ให้เป็นอำนาจของตำแหน่งต่อไปนี้
 1. ผู้จัดการ ไม่เกิน 10,000.00 บาท
 2. ประธานกรรมการ เกินกว่า 10,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 50,000.00 บาท
 3. คณะกรรมการดำเนินการ เกิน 50,000.00 บาท ขึ้นไป
ข้อ 15. การจัดทำสัญญาซื้อหรือจ้าง อนุโลมให้เป็นไปตามแบบของทางราชการตามควรแก่กรณี
หมวด 3 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
ข้อ 16. การยืมพัสดุของสหกรณ์ทุกประเภท จะกระทำไม่ได้เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
ข้อ 17. การอนุญาตให้ยืม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการและต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทันทีเมื่อถึงคราวประชุมประจำเดือน
ข้อ 18. เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุให้ดำเนินการดังนี้
 1. ลงทะเบียนหรือบัญชีตามแบบที่สหกรณ์กำหนดตามระเบียบตรงตามตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
 2. เก็บรักษาให้เรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อ 19. การเบิกจ่าย ให้พนักงานสหกรณ์ เป็นผู้เบิกจ่ายโดยบันทึกเสนอผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ข้อ 20. ก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีบัญชี ให้ผู้จัดการแต่งตั้งกรรมการซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุอย่างน้อย 3 คน ทำการตรวจสอบหลักฐาน รับ - จ่าย พัสดุในรอบปีให้เสร็จภายใน 20 วัน ทำการนับจากวันสิ้นปีบัญชี การรับ-จ่าย ถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีชำรุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายไปเพราะเหตุใด ไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการสหกรณ์อีกต่อไป ให้รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้แต่งตั้งทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาดำเนินการในคราวประชุมประจำเดือนถัดไป
ข้อ 21. หากปรากฏว่าพัสดุสูญหาย หรือชำรุด ซึ่งมิได้เกิดจากการใช้งานของสหกรณ์ผู้รับผิดชอบต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่าราคาซื้อ หรือชดใช้เป็นพัสดุ ชนิด ประเภทลักษณะเดียวกัน สภาพไม่เลว ไปกว่าของเดิม
ข้อ 22. พัสดุที่มีอยู่แต่หมดสภาพการใช้งานหรือหมดความจำเป็นการใช้งานอีกต่อไป ให้เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึก เสนอผ่านผู้จัดการเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการในการจำหน่ายหรือ
 1. ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000.00 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว ไม่ได้ผลดี ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
 2. แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการโดยคณะกรรมการดำเนินการ
 3. ให้โอนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การสถานสาธารณกุศล ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
ข้อ 23. เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 24. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้


ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544

ลงชื่อ สมชาย คุณวุฒิ
(นายสมชาย คุณวุฒิ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1020
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155