ของเล่นของใช้ (ป.2 แผน 12 เทอม 2)


หัวข้อ :
มาสนุกกันเถอะ

สาระสำคัญ :
การประดิษฐ์ของเล่นนั้นช่วยทำให้ครอบครัวประหยัด และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาจากวัสดุต่างๆ ที่กำหนดให้ได้


 2. บอกประโยชน์ของการประดิษฐ์ของเล่นขึ้นเพื่อใช้เองได้


 3. เลือกวัสดุที่สามารถนำมาประดิษฐ์ของเล่นได้อย่างเหมาะสม


สาระการเรียนรู้ :
การประดิษฐ์ของเล่น สามารถใช้วัสดุได้หลากหลาย ทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุใดๆ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมโดยวัสดุที่เลือกใช้จะต้องไม่คม แหลม เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่น ขึ้นใช้เอง โดยใช้วัสดุที่มีความแตกต่างกัน


  • ใครเคยทำของเล่นเองบ้าง

  • ของเล่นที่นักเรียนประดิษฐ์ ทำจากวัสดุใด และมีประโยชน์อย่างไร

 2. นำของเล่นที่มีความแตกต่างกันมาวางบนโต๊ะ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสังเกตวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ของเล่นเหล่านั้น 3. ใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและแสดงความคิดเห็น (บูรณาการกับภาษาอังกฤษ)


  • นักเรียนทราบหรือไม่ว่าคำว่า "ของเล่น" ในภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร (TOY)

 4. นำบัตรคำศัพท์ "TOY" และ "ของเล่น" ขึ้นมาติดบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันออกเสียงคำศัพท์ แล้วบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่หมายถึงชนิดของของเล่น เช่น


 5. kite
  อ่านว่า
  ไคท
  แปลว่า
  ว่าว
  doll
  อ่านว่า
  ด็อล
  แปลว่า
  ตุ๊กตา
  bicycle
  อ่านว่า
  ไบซิเคิล
  แปลว่า
  รถจักรยาน

 6. นำของเล่นที่ครูเตรียมมาขึ้นมาเป็นตัวอย่าง ครูควรประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ (รถที่ทำจากกล่องยาสีฟัน, ที่ใส่ของจากแกนทิชชู่, กันหันจากหลอดดูดน้ำ, ดอกไม้จากเชือกฟาง เป็นต้น)


 7. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน แล้วนำ วัสดุเหลือใช้ ที่มีความแตกต่างกันมาวางหน้าชั้นเรียน ตั้งหัวข้อในการทำกิจกรรม คือ ฉันเก่งทำของเล่นเองได้


 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มตกลงร่วมกันว่าอยากจะสร้างของเล่นอะไร


 9. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาหยิบวัสดุที่นักเรียนต้องการโดยให้หยิบเฉพาะวัสดุที่ครูมีให้เท่านั้น


 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประดิษฐ์ของเล่น จากวัสดุที่เลือกไป


 11. นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งชื่อผลงาน จากนั้นให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม


 12. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับของเล่น และวัสดุที่นำมาใช้ประดิษฐ์ในคาบเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์วัสดุที่เหลือใช้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


  • นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างของเล่นที่มีประโยชน์ขึ้นมาจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง จนเป็นผลงานที่ดีน่าชื่นชมทุกกลุ่ม แล้วมีใครสามารถบอกครูได้บ้างว่า นอกจากของเล่นพวกนี้แล้ว เราสามารถนำวัสดุที่เหลือใช้เหล่านี้ไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้าง

 13. นักเรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง ของเล่นของฉัน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบกิจกรรม เรื่อง ของเล่นของฉัน


 2. ตัวอย่างของเล่นที่ครูเตรียมมา


 3. บัตรคำ "TOY" และ "ของเล่น"


 4. วัสดุอุปกรณ์ (เหลือใช้) ที่มีความแตกต่างกัน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. การอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. การเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 6017
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155