ของเล่นของใช้ (ป.2 แผน 8 เทอม 2)


หัวข้อ :
ปลอดภัยไว้ก่อน

สาระสำคัญ :
การเลือกวัสดุใดๆ มาทำของเล่น ของใช้ ต้องคำนึงถึงการใช้งาน, ความสะดวกและความปลอดภัย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกประโยชน์ของการเลือกใช้วัสดุที่หมาะสมกับการสร้างของเล่น ของใช้ได้


 2. ยกตัวอย่างวัสดุที่เหมาะสมกับการนำมาสร้างวัสดุของเล่น ของใช้ บางอย่างได้


สาระการเรียนรู้ :
การเลือกวัสดุใดๆ มาทำของเล่น ของใช้ ต้องคำนึงถึงการใช้งานและความปลอดภัย เช่น

สิ่งของ
วัสดุที่เหมาะสมในการนำมาทำ
วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการทำมาทำ
จาน, ชาม
แก้ว, เซรามิก
พลาสติก
ร่ม
ผ้า, หนัง
กระดาษ
ตุ๊กตา
ผ้า, ขนสัตว์
พลาสติก, แก้ว, โลหะ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. นำจานที่ทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันขึ้นมาวางบนโต๊ะหน้าชั้นเรียน 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าจานแต่ละใบทำมาจากวัสดุใดบ้าง


 3. ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วร่วมตอบคำถาม


  • ใครเคยเห็นจานแบบนี้บ้าง ที่ไหน (หยิบจานขึ้นให้นักเรียนดูทีละใบ)

  • นักเรียนคิดว่าจานเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร

  • นักเรียนคิดว่าจานพวกนี้มีโทษหรือไม่ เพราะเหตุใด

 4. หยิบจานพลาสติกขึ้นมา จากนั้นนำหลอดที่ครูเตรียมมา ให้นักเรียนสังเกตให้คำถามให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด


  • นักเรียนคิดว่า จาน และหลอดทำมาจากอะไร


   • พลาสติก

  • พลาสติกเป็นอาหารหรือไม่ เพราะอะไร


   • ไม่ใช่ เพราะพลาสติกไม่ใช่อาหาร ถ้ากินเข้าไปอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย

 5. ครูสรุปว่าจานกับหลอด ทำมาจากพลาสติกเหมือนกัน ซึ่งพลาสติกไม่ใช่อาหาร


 6. นำหลอดที่ครูนำไปรนไฟเพื่อให้ละลาย (ครูควรเตรียมมาก่อน) มาให้นักเรียนสังเกต


 7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความแตกต่างระหว่างหลอดที่ไม่โดนรนไฟ กับหลอดที่โดนรนไฟ โดยครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น


  • หลอดทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร เพราะอะไร

  • สรุปว่าถ้าพลาสติกโดนความร้อนจะละลายใช่หรือไม่

 8. ใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและอยากหาคำตอบ


  • ถ้าครูนำจานพลาสติกไปรนไฟ นักเรียนคิดว่าจานจะละลายหรือไม่ เพราะอะไร

  • ใครเคยก๋วยเตี๋ยวบ้าง น้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนมั้ย

  • ถ้าครูนำจานพลาสติกไปใส่ก๋วยเตี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร

 9. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า


  • พลาสติกไม่ควรนำมาทำเป็นจาน หรือภาชนะใส่อาหาร เพราะอาจจะละลายลงผสมกับอาหารได้

  • การเลือกใช้วัสดุใดๆ มาทำของเล่น ของใช้ ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 10. นักเรียนทำใบกิจกรรมเรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อนสื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบกิจกรรมเรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน


 2. จานหลายประเภท


 3. หลอด (ที่โดนรนไฟ,ไม่รนไฟ)


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1.การอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2.ตรวจใบกิจกรรม
2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2739
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155