ของเล่นของใช้ (ป.2 แผน 7 เทอม 2)


หัวข้อ :
แตกต่างกัน

สาระสำคัญ :
ของเล่น ของใช้ ที่พบในชีวิตประจำวันนั้น อาจทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกัน หรือแตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อภิปรายถึงวัสดุที่ควรนำมาทำของเล่น ของใช้ได้


 2. แยกของเล่น ของใช้ ที่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวออกจากของเล่น ของใช้ ที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดได้


สาระการเรียนรู้ :
ของเล่น ของใช้ ที่พบในชีวิตประจำวันนั้น ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกัน หรือแตกต่างก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด

ของเล่น ของใช้ ที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิด

สิ่งของ
วัสดุที่ใช้ทำ
จำนวนวัสดุ
ไม้กวาด
ไม้ไผ่,หญ้า
2 อย่าง
แปรงลบกระดาน
ไม้,ผ้าหรือขนสัตว์
2 อย่าง
ไม้กวาดขนไก่
ไม้หรือพลาสติก,ขนไก่
2-3 อย่าง


ของเล่น ของใช้ ที่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียว

สิ่งของ
วัสดุที่ใช้ทำ
จำนวนวัสดุ
เสื้อ
ผ้า
1 อย่าง
แก้ว
ทราย
1 อย่าง
่ไม้เบสบอล
ไม้หรือพลาสติก,ขนไก่
1 อย่าง


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเรื่อง วัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ต่างๆ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น


  • วัสดุชนิดใดบ้างที่มีพื้นผิวแบบเรียบ

  • วัสดุชนิดใดบ้างที่มีพื้นผิวขรุขระ

  • ถ้าครูต้องการสร้างของเล่นสำหรับเด็กเล็ก ครูควรใช้วัสดุแบบใด   • ไม่มีมุม คม

   • นิ่ม

 2. นำรูปภาพสิ่งของต่างๆ มาให้นักเรียนสังเกตและศึกษา


 3. ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น


  • ของชิ้นใดบ้างที่ทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียว

  • ของชิ้นใดที่ทำมาจากวัสดุ 2 ชนิด

  • ของชิ้นใดที่ทำมาจากวัสดุตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป (ระหว่างที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นครูอาจจะแยกรูปภาพของออกเป็นกลุ่มๆ ตามพวก)

 4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จำนวน 4-5 กลุ่ม เล่นเกมส์ แยกของ

 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาทำของเล่น ของใช้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าของเล่นของใช้แต่ละชิ้นนั้น อาจจะทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกัน หรือวัสดุหลายชนิดกันก็ได้


 6. นักเรียนทำใบกิจกรรมเรื่อง แหล่งที่มาของของเล่น ของใช้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เกมส์ "แยกของ" 2. ใบกิจกรรมเรื่อง แหล่งที่มาของของเล่น ของใช้


 3. ภาพของเล่น ของใช้ต่างๆ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. การอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. การเข้าร่วมกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5382
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155