ของเล่นของใช้ (ป.2 แผน 1 เทอม 2)


หัวข้อ :
ของเล่น ของใช้

สาระสำคัญ :
ของเล่นและของใช้ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันนั้นทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิด บางชิ้นทำมาจากวัสดุเดียวกัน บางชนิดทำมาจากวัสดุหลายชนิด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สำรวจบริเวณรอบๆ โรงเรียนเพื่อแยกประเภทของใช้และของเล่นได้


 2. บอกความหมายของ ของเล่นและของใช้ได้


สาระการเรียนรู้ :
รอบๆ ตัวเรา นอกจากสิ่งมีชีวิตแล้วยังมีสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ของเล่นของใช้ต่างๆ ซึ่งแต่ละอย่างทำมาจากวัสดุต่างๆ กัน ของเล่นและของใช้ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันนั้นทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น
 • พลาสติก

 • ยาง

 • กระดาษ
การนำวัสดุไปทำของเล่นหรือของใช้นั้นต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุ แล้วเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งต้องปลอดภัยด้วย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ของเล่นของใช้ พร้อมทำท่าประกอบ (ครูออกแบบท่าเต้นให้เหมาะสม)


 2. นำของเล่นและของใช้ที่สามารถพบได้ในชนิดประจำวันมาให้นักเรียนศึกษา 3. เลือกสิ่งของขึ้นมา 1 ชิ้น ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด และวิเคราะห์ถึงเหตุผล
  • "ของชิ้นนี้คืออะไร"

  • "มีไว้ทำอะไร"

  • "นักเรียนคิดว่าของสิ่งนี้ทำมาจากอะไร"

  • "นักเรียนคิดว่าของชิ้นนี้พบได้ที่ไหนบ้าง"

 4. ใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น


  • "นักเรียนรู้จักของเล่นแล้ว แต่นักเรียนรู้มั้ยว่าของเล่น คืออะไร"

  • "ของเล่นมีประโยชน์อย่างไร"

  • "ของเล่นทุกชิ้นจำเป็นต้องทำมาจากวัสดุอย่างเดียวกันหรือไม่"

  • "ใครสามารถบอกครูได้บ้างว่าของเล่นสามารถทำมาจากอะไรบ้าง"

 5. อธิบายความหมายคำว่า ของเล่น พร้อมทั้งยกตัวอย่าง


 6. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จำนวน 4-5 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมการสำรวจ


 7. นักเรียนออกสำรวจสิ่งของที่มีในบริเวณห้องเรียนและรอบๆ โรงเรียนตามใบกิจกรรมเรื่อง สำรวจโรงเรียน ที่ครูมอบให้(สำรวจความรู้พื้นฐานของนักเรียน)


 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จนครบทุกกลุ่ม


 9. นักเรียนทำใบกิจกรรมเรื่อง เธอรู้มั้ยนะ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบกิจกรรม เรื่องของเล่น ของใช้


 2. รูปภาพของเล่นของใช้ต่างๆ


 3. ของจริงที่ครูนำมาให้นักเรียนศึกษา


 4. เพลง ของเล่นของใช้


 5. ใบกิจกรรม เรื่อง สำรวจโรงเรียน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. การอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. การนำเสนอผลงาน
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9181
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155