ท้องฟ้าแสนสวย (ป.1 แผน 22 เทอม 2)


หัวข้อ :
ท้องฟ้ากลางคืน

สาระสำคัญ :
บนท้องฟ้าที่เรามองเห็นนั้น มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว โดยเวลากลางวันเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์ ซึ่งส่องแสงสว่างจ้ามาก จนเราไม่สามารถมองเห็นดวงดาว ที่มีแสงสว่างน้อยกว่า แต่เราจะมองเห็นดวงจันทร์ และดวงดาวได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ระบุสิ่งที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนได้


 2. วาดภาพสิ่งที่มองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนได้


 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนได้


สาระการเรียนรู้ :
บนท้องฟ้าเวลากลางคืน เราจะมองเห็น ดวงจันทร์ ดวงดาวกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. นักเรียนอภิปรายร่วมกัน หลังจากที่ไปสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนที่บ้านของนักเรียนเอง ว่าพบเห็นอะไรบ้าง


 2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 1-2 คนออกมาเล่าว่าพบเห็นอะไรบนท้องฟ้าเวลากลางคืน


 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สิ่งที่เห็นบนท้องฟ้าเวลากลางคืน จากนั้นให้นักเรียนวาดรูปท้องฟ้าในเวลากลางคืน ตามความคิดของนักเรียน ลงในใบกิจกรรมที่ครูแจก และระบายสีให้สวยงาม


 4. นักเรียนนำใบกิจกรรมส่งครู ครูและนักเรียนร่วมกันเลือกภาพที่วาด และระบายสีได้สวยที่สุด ติดที่ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน


 5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างของท้องฟ้าในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน เพื่อได้ข้อสรูปว่า

  • ในเวลากลางวัน จะเห็นดวงอาทิตย์และเมฆ

  • ในเวลากลางคืน จะเห็นดวงจันทร์และดวงดาว

 6. นักเรียนเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรม เรื่อง ท้องฟ้าแสนสวย ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพ เวลากลางวันกลางคืน


 2. ใบกิจกรรม


 3. ดินสอสี, สีเทียน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปราย
1. .........................................................
2. สังเกตความสนใจทำกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7046
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155