ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1
เรารักของเล่น (ป.1 แผน 17 เทอม 2)
   
หัวข้อ :
แรงดึง แรงผลัก

สาระสำคัญ :
การดึงหรือการผลักวัตถุ จะต้องออกแรงเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุ อาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หรือทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช้าลงและหยุดการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนทิศทาง หรือทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถทดลองและอธิบายได้ว่า วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ได้ เมื่อถูกแรงกระทำ

สาระการเรียนรู้ :
การออกแรงผลัก แรงดึง ทำให้วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั้น มี 3 ลักษณะ คือ

 1. จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่

 2. เคลื่อนที่อยู่แล้ว เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง หรือหยุดนิ่ง

 3. เคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางไปเลย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องของการออกแรงผลัก แรงดึงจากผลการทดลองที่เรียนผ่านมา ครูยกภาพตัวอย่างแรงผลักแรงดึงให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนในประเด็น

  • ภาพใดเป็นการออกแรงผลัก

  • ภาพใดเป็นการออกแรงดึง

 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การออกแรงนั้นสามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ 3 ลักษณะ คือ

  • จากหยุดนิ่งเป็ยนเคลื่อนที่

  • เคลื่อที่อยู่แล้วเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือหยุดนิ่ง

  • เคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทาง

 3. นักเรียนร่วมกันทดลอง ตามใบกิจกรรมที่ครูแจก แล้วบอกว่าการกระทำใดเป็นการใช้แรงผลัก การกระทำใดเป็นการใช้แรงดึง บันทึกลงในใบกิจกรรม


 4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการใช้แรงผลักแรงดึง จากการได้ทดลองทำกิจกรรมนั้น


 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การใช้แรงผลักแรงดึง ว่า วัตถุต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนที่ได้ เมื่อถูกแรงกระทำ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพ แรงผลัก แรงดึง


 2. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการทดลองและร่วมอภิปราย
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม
2. .........................................................


ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 9669 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved