เรารักของเล่น (ป.1 แผน 16 เทอม 2)


หัวข้อ :
แรงดึง แรงผลัก

สาระสำคัญ :
การดึงหรือการผลักวัตถุ จะต้องออกแรงเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุ อาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หรือทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช้าลงและหยุดการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนทิศทาง หรือทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สามารถทดลอง และบอกได้ว่า การดึงหรือการผลักวัตถุต้องออกแรงกระทำ จึงทำให้วัตถุเคลื่นที่ออกไปได้


 2. สามารถบอกประโยชน์ของแรงดึง แรงผลักได้


สาระการเรียนรู้ :
ตีปิงปอง
รถเข็น
 1. แรงผลักที่ทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ออกไปได้


 2. แรงผลักมีประโยชน์ทำให้วัตถุต่างๆ เคลื่อนที่ เช่น รถเข็น, ตีลูกปิงปอง


 3. แรงดึงที่กระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้ามาหา


 4. แรงดึงมีประโยชน์ทำให้วัตถุต่างๆ เคลื่อนที่ เช่น ดึงน้ำขึ้นจากบ่อ เล่นชักเย่อ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า การที่เราจะทำอะไรต้องออกแรงเสมอ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนออกแรงในการทำสิ่งใดบ้าง


 2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คนทำการทดลองเกี่ยวกับแรงตามขั้นตอนดังนี้ (ให้นักเรียนเปลี่ยนกันทดลอง แล้วช่วยกันบันทึกผลการทดลองในกลุ่ม)

  • ขั้นที่ 1 ตั้งฟุตบอลไว้นิ่งๆ แล้วเตะ สังเกตผลที่เกิดขึ้น


  • ขั้นที่ 2 ขณะลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ นักเรียนเตะซ้ำอีกครั้ง สังเกตผล


  • ขั้นที่ 3 ขณะลูกบอลกำลังเคลื่อนที่อยู่นั้นจำทำให้ลูกบอลหยุดนิ่งได้อย่างไร


  • ขั้นที่ 4 ให้นักเรียนทดลองผูกเชือกกับรถของเล่นที่ครูเตรียมไว้ให้ จากนั้นผลักให้รถแล่นไปข้างหน้า แล้วดึงเชือกกลับมาสังเกตผลที่เกิขึ้น

 3. นักเรียนทดลองทำตามขั้นตอนให้ครบทุกคนในแต่ละกลุ่ม


 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผลการทดลองลงในใบบันทึกกิจกรรม


 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการออกแรงดึง แรงผลัก ได้ว่า การดึงหรือการผลักต้องออกแรงโดยทำให้วัตุถุนั้นเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เช่น จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ จากเคลื่อนที่อยู่แล้ว เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทาง นอกจากนี้แล้ว แรงดึง แรงผลักยังสามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้อีกด้วย


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ลูกบอล


 2. รถของเล่นเด็ก


 3. เชือก


 4. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปราย
1. .........................................................
2. สังเกตจากการร่วมทำกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2059
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155