เรารักของเล่น (ป.1 แผน 15 เทอม 2)


หัวข้อ :
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ

สาระสำคัญ :
ของเล่นของใช้ทุกชนิดเป็นวัตถุ ซึ่งทำมาจากวัสดุต่างๆ แล้วแต่ชนิดของของเล่นของใช้ ชนิดนั้นๆ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สังเกต สำรวจ ลักษณะหรือสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นในชีวิตประจำวัน


 2. เปรียบเทียบและจำแนกวัสดุเป็นกลุ่มโดยระบุเกณฑ์ที่ใช้จำแนกได้


สาระการเรียนรู้ :
วัสดุต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ อาจเปลี่ยนอย่างช้าๆ เช่น การเป่าลูกโป่ง, การพับกระดาษเป็นรูปต่างๆ หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ยางรถจักรยานแฟบลง

เป่าลูกโป่งให้เป็นลูกกลมๆ
พับกระดาษเป็นรูปนก


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง "ของเล่นของใช้" ว่าแต่ละชนิดทำมาจากวัสดุชนิดใด


 2. ครูสนทนากับนักเรียนถึงวัสดุต่างๆ สามรถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ อาจเปลี่ยนอย่างช้าๆ หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุนั้นๆ ตัวอย่างสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน เช่น การพับกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ การเป่าลูกโป่ง เป็นต้น


 3. นักเรียนทุกคนเลือกวัสดุที่มีอยู่ในห้องเรียน แล้วให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุที่เลือกมา คนละ 1 ชิ้น ส่งครู


 4. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ ว่าวัสดุต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ บางชนิดเปลี่ยนแปลงช้า บางชนิดเปลี่ยนแปลงเร็ว


 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่องที่เรียนผ่านมา แล้วนำความรู้ที่เรียนมานำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรม ที่ครูแจก ทบทวนความรู้ความเข้าใจ เรื่อง "ของเล่นของใช้" ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. กระดาษ สำหรับพับเป็นรูปต่างๆ


 2. ลูกโป่ง


 3. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปราย
1. .........................................................
2. สังเกตความคิดสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัสดุ 2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2695
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155