การวัด (ป.4 แผน 1)


หัวข้อ :
การวัดความยาว

สาระสำคัญ :
 1. การวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือที่แต่ละคนกำหนดขึ้น อาจทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน จึงควรมีเครื่องมือและหน่วยที่เป็นมาตรฐาน เครื่องมือสำหรับวัดความยาวที่มีหน่วยมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ เป็นต้น


 2. ในระบบเมตริก ความยาว ความสูง และระยะทาง จะมีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลเมตร (กม.) เมตร (ม.) เซนติเมตร (ซม.) และมิลลิเมตร (มม.) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกันได้ในมาตราเดียวกัน ดังนี้


 3. ความยาว 10 มิลลิเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เซนติเมตร
  ความยาว 100 เซนติเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เมตร
  ความยาว 1,000 เมตร เท่ากับ ความยาว 1 กิโลเมตร
  วา (ว.) เป็นหน่วยวัดความยาวของไทย ความยาว 1 วา เท่ากับ 2 เมตร


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดสถานการณ์การวัดความยาวให้ สามารถวัดความยาว ความสูง หรือระยะทาง และบอกความยาว ความสูง หรือระยะทาง เป็นกิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร วา และแก้ปัญหาได้

สาระการเรียนรู้ :
การวัดความยาว เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. สนทนาทบทวนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วัดความยาว เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัดตัว และสายวัดชนิดตลับ พร้อมทั้งให้ดูตัวอย่างประกอบ ดังนี้ 2. ทบทวนหน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก คือ มิลลิเมตร (มม.) เซนติเมตร (ซม.) เมตร (ม.) กิโลเมตร (กม.) และให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาวของหน่วยต่างๆ ดังนี้


 3. ความยาว 10 มิลลิเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เซนติเมตร
  ความยาว 100 เซนติเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เมตร
  ความยาว 1,000 เมตร เท่ากับ ความยาว 1 กิโลเมตร

 4. แนะนำให้นักเรียนรู้จักหน่วยที่ใช้บอกความยาวของไทย คือ วา (ว.)


 5. ความยาว 1 วา เท่ากับ ความยาว 2 เมตร

  พร้อมให้นักเรียนลองออกมาวัดระยะทาง 1 วา ให้เพื่อนๆ ดู

 6. ให้นักเรียนออกมาวัดความยาวสิ่งของต่างๆ ในห้องเรียนทีละคน 4-5 ตัวอย่าง เช่น วัดความยาวของดินสอ กระเป๋า รอบเอวนักเรียน ความยาวของกระดานดำ ความกว้างของห้องเรียน เป็นต้น


  แล้วอภิปรายร่วมกันถึงวิธีการวัดที่ถูกต้อง


 7. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการวัดความยาวของสิ่งต่างๆ โดยการเล่นเกม "กล่องมหาสนุก"


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการวัดความยาวว่า

  • การวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือที่แต่ละคนกำหนดขึ้น อาจทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน จึงควรมีเครื่องมือและหน่วยที่เป็นมาตรฐาน เครื่องมือสำหรับวัดความยาวที่มีหน่วยมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ เป็นต้น


  • ในระบบเมตริก ความยาว ความสูง และระยะทาง จะมีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลเมตร (กม.) เมตร (ม.) เซนติเมตร (ซม.) และมิลลิเมตร (มม.) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกันได้ในมาตราเดียวกัน ดังนี้


  • ความยาว 10 มิลลิเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เซนติเมตร
   ความยาว 100 เซนติเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เมตร
   ความยาว 1,000 เมตร เท่ากับ ความยาว 1 กิโลเมตร
   วา (ว.) เป็นหน่วยวัดความยาวของไทย ความยาว 1 วา เท่ากับ 2 เมตร


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เครื่องมือวัดความยาว

 2. สิ่งของต่างๆ ในห้องเรียน

 3. เกม "กล่องมหาสนุก"

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 20953
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155