ชีวิตพืชและสัตว์ (ป.2 แผน 17)


หัวข้อ :
การจำแนกสัตว์

สาระสำคัญ :
สัตว์มีหลายชนิด เราสามารถจำแนกสัตว์ได้หลายวิธี เช่น

 • สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร


 • สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น


 • สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สามารถจำแนกสัตว์ตามที่ครูกำหนดได้อย่างถูกต้อง


 2. สามารถตั้งเกณฑ์ที่ให้ในการจำแนกสัตว์ได้ด้วยตนเอง


 3. บอกประโยชน์ของการจำแนกสัตว์ได้


สาระการเรียนรู้ :
สัตว์มีมากมายหลายชนิด ซึ่งเราสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆ ได้ ด้วยเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนถึงวิธีการจำแนกพืช


 2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสัตว์ที่สามารถพบในท้องถิ่นและสัตว์ที่นักเรียนรู้จัก


 3. นำภาพสัตว์ขึ้นมาติดบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตั้งเกณฑ์ที่จะใช้ในการจำแนกสัตว์ที่ครูนำมา ซึ่งนักเรียนอาจจะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น


  • สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร

  • สัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งาน

  • สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น เป็นต้น

 4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดรายชื่อสัตว์ขึ้นมาให้ได้มากที่สุด แล้วให้ครูจดรายชื่อสัตว์ที่นักเรียนเสนอลงบนกระดาน


 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการจำแนกสัตว์ (ซึ่งเกณฑ์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งขึ้นอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้)


 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจำแนกสัตว์ตามเกณฑ์ที่กลุ่มตั้งขึ้น


 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนองานหน้าชั้นเรียน


 8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกพืชและสัตว์


 9. นักเรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกสัตว์


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพสัตว์หลากหลายชนิด


 2. ใบงาน เรื่อง การจำแนกสัตว์


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. การอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. การเข้าร่วมกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3530
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155