ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.2
ชีวิตพืชและสัตว์ (ป.2 แผน 15)
   
หัวข้อ :
การตอบสนองมีประโยชน์อย่างไร

สาระสำคัญ :
การตอบสนองต่อพืชและสัตว์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อธิบายความหมายการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ได้


 2. ยกตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ได้อย่างถูกต้อง


 3. อภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ได้


สาระการเรียนรู้ :
ประโยชน์จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. อภิปรายและทบทวนเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชและสัตว์


 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออก 4-5 กลุ่ม ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต เช่น


  • การตอบสนองต่อแสงแดดของพืช

  • การตอบสนองของแมวที่มีต่อสุนัข เป็นต้น

 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้น


 4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากการตอบสนองของพืช เช่น


  • การปลูกพืชฤดูหนาว

  • การปลูกผลไม้

 5. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ เช่น


  • การเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน

  • การเลี้ยงแมวไว้จับหนู

 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสำคัญของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต


 7. นักเรียนเขียนประโยชน์จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าลงในใบกิจกรรม เรื่อง การตอบสนองนั้นสำคัญไฉน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบกิจกรรม เรื่อง การตอบสนองนั้นสำคัญไฉน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. การอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม
2. .........................................................


ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 1791 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved