ชีวิตพืชและสัตว์ (ป.2 แผน 14)


หัวข้อ :
สิ่งมีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

สาระสำคัญ :
สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น แสงแดด, การสัมผัส, ความร้อน ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ทดลองเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตได้


 2. อธิบายความหมายการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตได้


สาระการเรียนรู้ :
สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น
 • การหุบของต้นไมยราบเมื่อโดนสัมผัส

 • การสะดุ้งเมื่อโดนของร้อน


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชและสัตว์ โดยให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต


 2. นำภาพสัตว์ติดบนกระดาน เพื่อให้นักเรียนลองยกตัวอย่างลักษณะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ชนิดนั้น


 3. นักเรียนทดลองปฏิบัติกิจกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต ตามที่ครูกำหนดให้


 4. นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมลงในใบกิจกรรม เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต

 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพสัตว์


 2. กิจกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้า


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. การอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. การเข้าร่วมปฏิบัติการทดลอง
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3103
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155