ชีวิตพืชและสัตว์ (ป.2 แผน 11)


หัวข้อ :
สัตว์มีรูปร่างแตกต่างกัน

สาระสำคัญ :
สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะรูปร่าง และต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีวิตแตกต่างกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


 2. อภิปรายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้


 3. สรุปลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดได้


สาระการเรียนรู้ :
สัตว์อาศัยอาหาร น้ำ และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิต

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิตของสัตว์ โดยครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ว่า


  • สัตว์ใช้อะไรเพื่อการดำรงชีวิต

  • อาหารของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

  • นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากนิทาน เรื่อง ครอบครัวของหนูจ๋า

 2. นำรูปสัตว์ 4 ชนิด เช่น ค้างคาว แกะ หมู หมี (อาจจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ในท้องถิ่น) มาติดบนกระดาน


 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิด


 4. ยกตัวอย่างสัตว์ขึ้นมา 3-5 ชนิด จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง วิธีการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิด


 5. แจกใบกิจกรรมเรื่อง เธอกินอะไร ให้นักเรียนแต่ละคน จากนั้นให้นักเรียนเติมชนิดของอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นกิน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพสัตว์


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง เธอกินอะไร


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. การอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม
2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2309
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155