ตัวเรา (ป.1 แผน 1 เทอม 2)


หัวข้อ :
อวัยวะสำคัญของร่างกาย (ตา)

สาระสำคัญ :
ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะ เช่น หู ตา จมูก ปาก แขน มือ ขาและเท้า ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

ตา มีหน้าที่ ใช้มองสิ่งต่างๆ
หู มีหน้าที่ รับฟังเสียง
จมูก มีหน้าที่ ใช้หายใจและดมกลิ่น
ปาก มีหน้าที่ สำหรับกินอาหาร
มือ มีหน้าที่ ช่วยหยิบ จับ ยกสิ่งต่างๆ
ขา มีหน้าที่ ทำให้เดินได้

ซึ่งอวัยวะเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น เราจึงต้องดูแลรักษา และป้องกันไม่ให้อวัยวะเหล่านี้ได้รับอันตราย


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สังเกต สืบค้นข้อมูล ตั้งคำถาม และอภิปรายลักษณะหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ และการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆ และใช้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ

สาระการเรียนรู้ :


ตา เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกาย มีหน้าที่ ช่วยในการมองเห็น ถ้าไม่มีดวงตาเราก็มองไม่เห็นสีสันความสดใสของโลกใบนี้การดูแลรักษาตา

 1. อย่าให้ดวงตากระทบของแข็ง

 2. อย่างมองแสงจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ หรือ กระจกสะท้อนแสง

 3. อย่าอ่านหนังสือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวน เรื่อง "อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ" ที่เรียนผ่านมาแล้ว โดยใช้ประเด็นคำถามต่อไปนี้

  • อวัยวะภายนอกของร่างกาย มีอะไรบ้าง

  • อวัยวะแต่ละส่วน ทำหน้าที่อย่างไร

 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน (หรือตามความเหมาะสม) ออกมาเล่นเกม "ปิดตาทายสี" โดยให้นักเรียนในกลุ่มปิดตา แล้วให้เพื่อนๆ ในกลุ่มหยิบดินสอสีขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะ แล้วให้นักเรียนอีกคนหนึ่งเป็นคนหยิบดินสอสีขึ้นมา แล้วให้นักเรียนคนที่ปิดตาทายว่า เป็นดินสอสีอะไร กลุ่มใดทายถูกมากที่สุกเป็นฝ่ายชนะ


 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการเล่นเกมว่าเป็นอย่างไร ขณะที่เอาผ้าปิดตา จากนั้น ครูเรียกนักเรียนออกมาหน้าชั้น 2 คน ให้คนหนึ่งเป็นคนทาย และอีกคนหนึ่งเป็นคนหยิบดินสอสีขึ้นมา โดยไม่ต้องปิดตา แล้วครูตั้งคำถามว่า การเล่นเกมนั้นเหมือนหรือแตกต่างกัน


 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ตา มีความสำคัญต่อการมองเห็น ถ้าไม่มีตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ แล้วให้นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง ตา ที่ครูแจกให้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพอวัยวะภายนอกของมนุษย์


 2. ผ้าปิดตา


 3. ดินสอสี


 4. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการเล่นเกม
1. .........................................................
2. ซักถามความรู้ความเข้าใจ 2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3031
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155