ตัวเรา (ป.1 แผน 29)


หัวข้อ :
อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ

สาระสำคัญ :
ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะ เช่น หู ตา จมูก ปาก แขน มือ ขาและเท้า ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

ตา มีหน้าที่ ใช้มองสิ่งต่างๆ
หู มีหน้าที่ รับฟังเสียง
จมูก มีหน้าที่ ใช้หายใจและดมกลิ่น
ปาก มีหน้าที่ สำหรับกินอาหาร
มือ มีหน้าที่ ช่วยหยิบ จับ ยกสิ่งต่างๆ
ขา มีหน้าที่ ทำให้เดินได้

ซึ่งอวัยวะเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น เราจึงต้องดูแลรักษา และป้องกันไม่ให้อวัยวะเหล่านี้ได้รับอันตราย


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สังเกตและบอกชื่ออวัยวะต่างๆ ภายนอกของมนุษย์ได้


 2. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่และการทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆ ภายนอกของร่างกาย


 3. อภิปรายและนำเสนอวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ปลอดภัย


สาระการเรียนรู้ :
อวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีความสำคัญที่ต่างกันออกไป เช่น แขนและมือใช้ในการหยิบยกสิ่งของต่างๆ ปาก ใช้รับประทานอาหาร ขาและเท้า ใช้รับน้ำหนัก ยืน เดิน เป็นต้น ซึ่งอวัยวะต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน และอวัยวะเหล่านี้ ก็มีวิธีการดูแลรักษาและป้องกันอันตรายได้ คือ การทำความสะอาด และระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่อวัยวะเหล่านี้อยู่เสมอ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนเรื่อง หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ แล้วให้นักเรียนดูแผนภูมิเพลง "อย่า อย่า อย่า" หน้าห้องเรียน แล้วฝึกพานักเรียนร้อง 1 รอบ ให้นักเรียนร้องตาม จากนั้นครูและนักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน และปรบมือให้จังหวะ พร้อมแสดงท่าประกอบโดยอิสระ


 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความสำคัญของ เล็บ มือ เท้า ผิวหนัง และเส้นผม การดูแลรักษาและวิธีป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ เล็บ มือ เท้า ผิวหนัง และเส้นผม


 3. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แล้วเปลี่ยนกันสำรวจความสะอาดของเพื่อน


 4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าอวัยวะไม่สะอาดจะเกิดผลเสียอย่างไร และมีวิธีอะไรที่จะทำให้อวัยวะสะอาด แล้วแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนตอบคำถาม เรื่อง ตัวเรา


 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า อวัยวะทุกส่วนมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้น เราต้องรักษาดูแลอวัยวะให้มีความแข็งแรงไม่ให้ได้รับอุบัติเหตุ และดูแลความสะอาดอยู่เสมอ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แผนภูมิเพลง "อย่า อย่า อย่า"


 2. ใบกิจกรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมร้องเพลงและทำกิจกรรม
1. .........................................................
2. ตรวจความสะอาดของร่างกาย 2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2394
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155