เพื่อนรักของเรา (ป.1 แผน 24)


หัวข้อ :
ความสัมพันธ์ระหว่าง คน สัตว์ และพืช

สาระสำคัญ :
คน สัตว์ และพืช ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนและสัตว์ต้องอาศัยพืชเป็นอาหาร ถ้าไม่มีพืช คนและสัตว์ก็อยู่ไม่ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สำรวจ สังเกต และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ในท้องถิ่น ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

สาระการเรียนรู้ :
 1. ความสัมพันธ์ระหว่าง คน สัตว์ และพืช


 2. คนและสัตว์ต้องอาศัยพืชเป็นอาหาร ถ้าไม่มีพืช คนและสัตว์ก็อยู่ไม่ได้


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำสนทนาเรื่องสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก ได้แก่ คน สัตว์ พืช และถามนักเรียนว่า

  • สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันหรือไม่

  • สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันได้หรือไม่

 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมคำว่า พึ่งพาอาศัยหรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความสัมพันธ์


 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า คนและสัตว์ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และต้องพึ่งพาอาศัยพืชเพื่อเป็นอาหาร ถ้าไม่มีพืชคนและสัตว์ก็อยู่ไม่ได้ ดังรูปภาพ ความสัมพันธ์ของคน สัตว์ และพืช


 4. ให้นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรมที่ครูแจก เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง คน สัตว์และพืช


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง คน สัตว์ และพืช


 2. ภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง คน สัตว์ และพืช


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการซักถามความรู้ความเข้าใจ
1. .........................................................
2.ตรวจใบกิจกรรม
2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 1265
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155