ชีวิตพืชและสัตว์ (ป.2 แผน 2)


หัวข้อ :
เมล็ดมีชีวิตหรือไม่

สาระสำคัญ :
เมล็ด ประกอบไปด้วย เปลือกหุ้มเมล็ด ต้นอ่อน และใบเลี้ยงหรืออาหารเลี้ยงต้นอ่อน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สังเกตและวาดรูปลักษณะภายในของเมล็ดได้


 2. อธิบายส่วนประกอบภายในเมล็ดได้


สาระการเรียนรู้ :
เปลือกหุ้มเมล็ดเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ด มีหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่เมล็ด เมื่อลอกเปลือกหุ้มเมล็ดออกภายในจะประกอบไปด้วยต้นอ่อนและใบเลี้ยง ซึ่งใบเลี้ยงจะทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้แก่ต้นอ่อน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันร้อง เพลง กิ่ง ก้าน ใบ พร้อมทำท่าประกอบ


 2. ครูตั้งประเด็นคำถาม ห้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ "เมื่อแช่น้ำไป 1 คืน แล้ว เมล็ดถั่วดำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร" ซึ่งนักเรียนอาจจะตอบแตกต่างกันออกไป เช่น


  • ไม่มีอะไรเกิดขึ้น


  • เมล็ดเน่าไปแล้ว


  • มีต้นไม้งอกออกมา


  • เปลือกเมล็ดถั่วดำหลุดออกมา

 3. ครูนำเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำอยู่ในถุงพลาสติกมาแจกคืนนักเรียนแต่ละคน จากนั้นให้นักเรียนเปิดถุงพลาสติกออก แล้วนำเมล็ดถั่วดำที่บรรจุอยู่ภายในออกมาจากสำลี


 4. นักเรียนสังเกตผลภายนอกเมล็ดว่ามีความแตกต่างจากรูปที่นักเรียนวาดไว้ก่อนแช่น้ำหรือไม่


 5. นักเรียนแกะเปลือกเมล็ดถั่วดำออก สังเกตและอภิปรายร่วมกันถึงลักษณะเมล็ดถั่วดำว่า เหมือนหรือแตกต่างจากรูปภาพที่นักเรียนวาดไว้


 6. นักเรียนแยกเมล็ดถั่วดำออกจากกันเป็นสองส่วน จากนั้นวาดภาพที่นักเรียนเห็นลงใบกิจกรรม เรื่อง อะไรอยู่ในเมล็ด (ช่อง สิ่งที่อยู่ในเมล็ด)


 7. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบภายในเมล็ดให้แก่นักเรียน


 8. นักเรียนสังเกตและศึกษา ลักษณะของเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำ 1 คืน กับ รูปภาพในใบความรู้เรื่อง ส่วนประกอบของเมล็ด ที่ครูแจกให้


 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะภายในเมล็ดถั่วดำ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบกิจกรรม เรื่องอะไรอยู่ในเมล็ด


 2. ใบความรู้ เรื่อง อะไรอยู่ในเมล็ด


 3. เพลง กิ่ง ก้าน ใบ


 4. เมล็ดถั่วดำที่แช่นำมาแล้ว 1 คืน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. การเข้าร่วมกิจกรรม
1. .........................................................
2. การอภิปรายในชั้นเรียน
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3900
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155