การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน (ป.5 แผน 67)


หัวข้อ :
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน

สาระสำคัญ :
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน มีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาดังนี้
 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ

 2. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง

 3. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด

 4. หาวิธีการแก้โจทย์โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

 5. หาคำตอบ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคนให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบได้

สาระการเรียนรู้ :
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน มีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาดังนี้
 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ

 2. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง

 3. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด

 4. หาวิธีการแก้โจทย์โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

 5. หาคำตอบ
  ตัวอย่าง


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนระคน โดยเขียนโจทย์การบวกลบ คูณ และหารเศษส่วนระคน บนกระดาน

  แล้วสุ่มนักเรียนให้ออกมาคิดคำตอบ เช่น


 2. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนระคนบนกระดาน จากนั้นถามคำถาม

  • โจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (จำนวนหน้าที่ระบายสี)


  • สมุดภาพระบายสีมีกี่หน้า (50 หน้า)


  • โบระบายสีไปกี่หน้า (   ของเล่ม)


  • นิดระบายสีไปกี่หน้า (   ของเล่ม)


  • โจทย์ถามอะไร (โบและนิดระบายสีรวมกันได้กี่หน้า)

 3. นำคำตอบที่นักเรียนวิเคราะห์ มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์บนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันคิดคำตอบ


 4. ครูแนะนำว่า การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน มีขั้นตอนดังนี้

  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ

  2. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง

  3. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด

  4. หาวิธีการแก้โจทย์โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

  5. หาคำตอบ

  1. ตัวอย่าง 5. ครูนำโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน มาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์อีก 3-5 ตัวอย่าง


 6. ให้นักเรียนเล่นเกมเป่ายิงฉุบ


 7. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน มีขั้นตอนดังนี้

  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ

  2. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง

  3. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด

  4. หาวิธีการแก้โจทย์โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์

  5. หาคำตอบ


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บัตรโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน

 2. เกมเป่ายิงฉุบ

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 13597
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155