การบวกลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 (ป.1 แผน 77)


หัวข้อ :
การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 20

สาระสำคัญ :
การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 ใช้หลักการเช่นเดียวกับการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 ให้ สามารถหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้และแสดงวิธีทำได้

สาระการเรียนรู้ :
การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งเป็น 10 เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนความหมายของการลบที่เรียนมาแล้ว โดยครูนำนักเรียนร้องเพลงการลบ จากนั้นให้นักเรียนหาผลลบของจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 โดยใช้แถบประโยคการลบ ที่ปิดคำตอบไว้ก่อน เมื่อนักเรียนตอบแล้วจึงเปิดให้ดูคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น 2. ฝึกให้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งของสองหมู่ว่า หมู่ใดมากกว่าอีกหมู่หนึ่งและมากกว่าอยู่เท่าไร โดยใช้ของจริง และบัตรภาพ หลายๆ ตัวอย่าง


 3. สอนการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งเป็น 10 โดยแต่งโจทย์ปัญหาการลบให้นักเรียนใช้ของจริงหรือตัวนับ ช่วยในการหาคำตอบ 3-5 ตัวอย่าง เช่น


  • ให้นักเรียนออกมายืนหน้าห้อง 10 คน ช่วยกัันนับว่ามีนักเรียนออกมายืนทั้งหมดกี่คน แล้วให้นักเรียนเดินกลับไปนั่งที่ 1 คน เหลือนักเรียนอยู่หน้าห้องกี่คน


  • ให้นักเรียนออกมายืนหน้าห้องให้ครบ 10 คน ตามเดิม แล้วให้กลับไปนั่งที่ 2 คน จะเหลือนักเรียนยืนอยู่หน้าห้องกี่คน

 4. กำหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็น 10 โดยติดบัตรภาพ หรือเขียนภาพแสดงการลบบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกัันเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ 3-5 ตัวอย่าง เช่น มีขนมเค้ก 10 ชิ้น แบ่งให้เพื่อนไป 4 ชิ้น จะเหลือขนมเค้กกี่ชิ้น 5. ติดแถบประโยคการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งเป็น 10 บนกระดาน ให้นักเรียนหาคำตอบโดยใช้ของจริิง หรือภาพ หรือวาดเป็นรูปง่ายๆ ช่วยในการหาคำตอบ เช่น 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า "การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 ใช้หลักการเช่นเดียวกับการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แผนภูมิเพลงการลบ

 2. ของจริง เช่น แท่งไม้ ดินสอ ยางลบ สมุด

 3. แถบประโยคการลบ

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกหัด 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3150
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155