ยามเช้าในสวน (ป.1 แผน 8)


หัวข้อ :
ดินในท้องถิ่น

สาระสำคัญ :
ดินมีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช ในท้องถิ่นที่มีดินเหนียวหรือดินทรายมาก ก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี และในท้องถิ่นที่มีดินเป็นดินร่วน ก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สำรวจทดลอง และอธิบายองค์ประกอบของดินในท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้ :
ดินในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชดินที่อุดมสมบูรณ์ พืชก็เจริญเติบโตได้ดีกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องชั้นของดิน และสภาพของดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก


 2. ครูพานักเรียนออกมาสำรวจดินในท้องถิ่น บริเวณรอบๆ โรงเรียนและถามนักเรียนว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การเพาะปลูก


 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ว่าดินในท้องถิ่นนั้นเป็นดินชนิดใด และใช้ปลูกพืชชนิดใดได้บ้าง


 4. ให้นักเรียนจดบันทึกชนิดของดินลงในสมุด และทำบัตรกิจกรรมที่ครูแจกให้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บริเวณโรงเรียน


 2. ดินสอสี


 3. กระดาษ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตจากการซักถามความรู้ ความเข้าใจ
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล : สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 1952
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155