ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1
ยามเช้าในสวน (ป.1 แผน 8)
   
หัวข้อ :
ดินในท้องถิ่น

สาระสำคัญ :
ดินมีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช ในท้องถิ่นที่มีดินเหนียวหรือดินทรายมาก ก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี และในท้องถิ่นที่มีดินเป็นดินร่วน ก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สำรวจทดลอง และอธิบายองค์ประกอบของดินในท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้ :
ดินในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชดินที่อุดมสมบูรณ์ พืชก็เจริญเติบโตได้ดีกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
  1. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องชั้นของดิน และสภาพของดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก


  2. ครูพานักเรียนออกมาสำรวจดินในท้องถิ่น บริเวณรอบๆ โรงเรียนและถามนักเรียนว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การเพาะปลูก


  3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ว่าดินในท้องถิ่นนั้นเป็นดินชนิดใด และใช้ปลูกพืชชนิดใดได้บ้าง


  4. ให้นักเรียนจดบันทึกชนิดของดินลงในสมุด และทำบัตรกิจกรรมที่ครูแจกให้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
  1. บริเวณโรงเรียน


  2. ดินสอสี


  3. กระดาษ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตจากการซักถามความรู้ ความเข้าใจ
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................


ที่มาข้อมูล :
  • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 1673 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved