ยามเช้าในสวน (ป.1 แผน 3)


หัวข้อ :
การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต

สาระสำคัญ :
รอบตัวเรามีสิ่งมีชีวิตมากมาย ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และตอบสนองต่อสิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์

สาระการเรียนรู้ :
  สิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมมี ข้อ 1 , 4 และ ข้อ 6

  สิ่งมีชีวิตที่มีปีกมี ข้อ 2, 3 และ ข้อ 5กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำภาพสุนัข นก ผีเสื้อ ไก่ ปลา งู มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับภาพนั้น


 2. ให้นักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร จากนั้นร่วมกันสนทนาว่า เราสามารถจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ ได้อย่างไรบ้าง

  • มีปีก

  • อยู่ในน้ำ

  • อยู่บนบก

  • เลี้ยงลูกด้วยนม

 3. ให้นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรม แล้ววาดรูประบายสีสัตว์ที่นักเรียนชอบ


 4. ส่งรูปที่วาด ครูตรวจให้คะแนน แล้วนำไปติดที่ป้ายนิเทศในชั้นเรียน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพสัตว์ชนิดต่างๆ


 2. ใบกิจกรรม


 3. กระดาษสี


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการตอบคำถาม ความรู้ความเข้าใจ
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม 2. .........................................................ที่มาข้อมูล : สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2585
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155