การคูณ (ป.2 แผน 68)


หัวข้อ :
การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการคูณ

สาระสำคัญ :
ขั้นตอนการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการคูณ มีดังนี้
 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


 2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


 3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


 4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์


 5. หาคำตอบ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสองหลักให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แสดงวิธีทำและหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

สาระการเรียนรู้ :
ขั้นตอนการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการคูณ มีดังนี้
 1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


 2. พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


 3. พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


 4. หาวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์


 5. หาคำตอบ
ตัวอย่าง ซื้อสมุด 4 เล่ม เล่มละ 19 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ให้นักเรียนท่องสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 9


 2. ทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและหาคำตอบ โดยครูติดแถบโจทย์ปัญหาการคูณแล้วให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ ประมาณ 3-5 ตัวอย่าง เช่น


 3. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาการคูณ ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ จากนั้น ร่วมกันอภิปรายถึงการเขียนแสดงวิธีทำ

  ตัวอย่าง ซื้อสมุด 4 เล่ม เล่มละ 19 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท

  • โจทย์ถามอะไร (ซื้อสมุดทั้งหมดกี่บาท)


  • โจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง (ซื้อสมุด 4 เล่ม, เล่มละ 19 บาท)


  • เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไร (4 × 19 = ΢)


  • จะได้คำตอบเป็นเท่าใด (76 บาท)

 4. ครูสาธิตการแสดงวิธีทำดังนี้


 5. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาการคูณ ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำและหาคำตอบ เป็นรายบุคคล ประมาณ 2-3 ตัวอย่าง


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการคูณว่า มีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้

  • อ่านโจทย์ให้เข้าใจ


  • พิจารณาว่าโจทย์ถามสิ่งใด


  • พิจารณาว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง


  • หาวิธีแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์


  • หาคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. สูตรคูณ

 2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7043
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155