เศษส่วน (ป.5 แผน 47)


หัวข้อ :
การเรียงลำดับเศษส่วน

สาระสำคัญ :
การเรียงลำดับเศษส่วน คือการเปรียบเทียบเศษส่วนทีละหลายๆ เศษส่วน โดยนำเศษส่วนชุดนั้นมาเรียงลำดับ จากเศษส่วนที่มีค่าน้อยไปหาเศษส่วนที่มีค่ามาก หรือจากเศษส่วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่วนที่มีค่าน้อย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดเศษส่วนให้ 3-5 จำนวน สามารถเรียงลำดับเศษส่วนได้

สาระการเรียนรู้ :
การเรียงลำดับเศษส่วน คือการเปรียบเทียบเศษส่วนทีละหลายๆ เศษส่วน โดยนำเศษส่วนชุดนั้นมาเรียงลำดับ จากเศษส่วนที่มีค่าน้อยไปหาเศษส่วนที่มีค่ามาก เช่น

หรือจากเศษส่วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่วนที่มีค่าน้อย เช่น


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูชูบัตรภาพเศษส่วนขึ้นมาทีละใบแล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าภาพใดมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากัน 2. กำหนดบัตรภาพเศษส่วนหลายๆ จำนวนไว้เป็นชุดๆ แล้วให้นักเรียนลองหาวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนเหล่านั้น แล้วตั้งคำถาม เช่น


  • บัตรภาพแต่ละภาพแสดงเศษส่วนเท่าใด ( )


  • บัตรภาพใดมีค่ามากที่สุด ( )


  • บัตรภาพใดมีค่าน้อยที่สุด ( )

  จากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับเศษส่วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่วนที่มีค่าน้อย และให้เรียงลำดับเศษส่วนที่มีค่าน้อยไปหาเศษส่วนที่มีค่ามาก


 3. ครูแนะนำว่า การเรียงลำดับเศษส่วน คือการเปรียบเทียบเศษส่วนทีละหลายๆ เศษส่วน โดยนำเศษส่วนชุดนั้นมาเรียงลำดับ จากเศษส่วนที่มีค่าน้อยไปหาเศษส่วนที่มีค่ามาก หรือจากเศษส่วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่วนที่มีค่าน้อย โดยการเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นจะต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนที่จะเปรียบเทียบให้เท่ากันก่อน


 4. ครูนำชุดเศษส่วนมาให้นักเรียนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่วนที่มีค่าน้อย และให้เรียงลำดับเศษส่วนที่มีค่าน้อยไปหาเศษส่วนที่มีค่ามากอีก 3-5 ชุด


 5. ให้นักเรียนเล่นเกมรหัสลับเรียงเศษส่วน


 6. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า การเรียงลำดับเศษส่วน คือการเปรียบเทียบเศษส่วนทีละหลายๆ เศษส่วน โดยนำเศษส่วนชุดนั้นมาเรียงลำดับ จากเศษส่วนที่มีค่าน้อยไปหาเศษส่วนที่มีค่ามาก หรือจากเศษส่วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่วนที่มีค่าน้อย


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บัตรภาพเศษส่วน

 2. เกมรหัสลับเรียงเศษส่วน

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 14758
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155