เศษส่วน (ป.5 แผน 46)


หัวข้อ :
การเปรียบเทียบเศษส่วน

สาระสำคัญ :
การเปรียบเทียบเศษส่วนมี 2 วิธี ดังนี้
 1. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้พิจารณาดูที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของจำนวนใดมากกว่า เศษส่วนจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า


 2. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนไม่เท่ากัน ทำได้โดยทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันก่อน แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน โดยดูที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของจำนวนใดมากกว่า เศษส่วนจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดเศษส่วนของสองจำนวนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้ สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้

สาระการเรียนรู้ :
การเปรียบเทียบเศษส่วนมี 2 วิธี ดังนี้
 1. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เช่น
 2. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนไม่เท่ากัน เช่น


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการทำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้โดยเขียนจำนวนเศษส่วนบนกระดานแล้วให้นักเรียนออกมาเขียนเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดบนกระดาน


 2. ครูนำบัตรภาพเศษส่วน 2 ใบติดบนกระดาน แล้วตั้งคำถาม


  • ส่วนที่ระบายสีในบัตรที่ 1 แสดงเศษส่วนเท่าใด ( )


  • ส่วนที่ระบายสีในบัตรที่ 2 แสดงเศษส่วนเท่าใด ( )


  • บัตรใดมีส่วนที่ระบายสีมากกว่า (บัตร 2)

  จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า  


 3. ครูยกตัวอย่างบัตรภาพและตั้งคำถามลักษณะนี้อีก 3-5 ตัวอย่าง จากนั้นแนะนำนักเรียนฟังว่า การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้พิจารณาดูที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของจำนวนใดมากกว่า เศษส่วนจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า


 4. ครูนำบัตรภาพเศษส่วนชุดใหม่ 2 ใบติดบนกระดาน จากนั้นตั้งคำถาม


  • ส่วนที่ระบายสีในบัตรที่ 1 แสดงเศษส่วนเท่าใด  ( )


  • ส่วนที่ระบายสีในบัตรที่ 2 แสดงเศษส่วนเท่าใด  ( )


  • บัตรใดมีส่วนที่ระบายสีมากกว่า (บัตร 1)

  จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า  


 5. ครูยกตัวอย่างบัตรภาพและตั้งคำถามลักษณะนี้อีก 3-5 ตัวอย่าง จากนั้นแนะนำให้นักเรียนฟังว่า การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนไม่เท่ากัน ทำได้โดยทำส่วนให้มีค่าเท่ากันก่อน แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน โดยดูที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของจำนวนใดมากกว่า เศษส่วนจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า เช่น
 6. ให้นักเรียนเล่นเกมจับเชลย


 7. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า การเปรียบเทียบเศษส่วนมี 2 วิธี คือ

  • การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้พิจารณาดูที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของจำนวนใดมากกว่า เศษส่วนจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า


  • การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนไม่เท่ากัน ทำได้โดยทำส่วนให้มีค่าเท่ากันก่อน แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน โดยดูที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของจำนวนใดมากกว่า เศษส่วนจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า

 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บัตรภาพเศษส่วน

 2. เกมจับเชลย

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 10887
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155