ความสามารถและลักษณะข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.1-6


ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 อย่างต่อเนื่องทุกปีตลอดมา โดยเน้นมาตรการประเมินคุณภาพ กำกับ นิเทศและบริหาร เพื่อศึกษาจุดเด่น-จุดด้อยต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ต่อมาในปีการศึกษา 2534 ได้ทำการประเมินความสามารถทางภาษาไทยของทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1-6 เพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่อง ทักษะด้านการเขียนเรียงความ และในปีการศึกษา 2536 ได้ทำการประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 เพื่อสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนาแห่งชาติระยะที่ 7 (ระหว่างปี 2535-2536) ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการติดต่ออย่างมีเหตุผลและการคิดแก้ปัญหาเป็นสำคัญ โดยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อศึกษากระบวนการคิดและการคำนวณ จากแบบทดสอบอัตนัย (โจทย์ปัญหา) ของนักเรียนชั้น ป.1-6 ทั้งนี้ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบความก้าวหน้าการเรียนการสอน ทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นสุขและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้น ป.1-6 ในหมวดเนื้อหาต่างๆ

 2. เพื่อศึกษาอัตราความบกพร่องของนักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำในแต่ละขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหา

 3. เพื่อศึกษาลักษณะข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหา
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2536

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 1 ถึงปีที่ 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2536 ที่สุ่มได้จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ 1.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 150 คน ของประชากรนักเรียนในชั้นนั้นๆ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนอย่างเป็นระบบจากสถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2536 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำหรับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนบางจังหวัดที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ได้ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2535 โดยสุ่มนักเรียนชั้น ป.1–5 เป็นกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้น ป.2–6 ปีการศึกษา 2536 สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ใช้วิธีประมาณการให้มีจำนวนเท่ากับนักเรียนชั้น ป.1 ในปีการศึกษา 2535 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 จะมีจำนวนเท่ากัน กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งประเทศเฉลี่ยชั้นละ 15,000 คน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 90,000 คน

วิธีดำเนินการ

การศึกษาวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

  ตอนที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ผลการตอบตามรหัสต่างๆ โดยแสดงเป็นร้อยละจำแนกเป็นระดับประเทศ เขตการศึกษา และจังหวัด ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

  ตอนที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนจากการแสดงวิธีทำข้อสอบแต่ละข้อ โดยวิเคราะห์ตามขั้นตอนซึ่งพิจารณาจากความเข้าใจโจทย์ วิธีการหาคำตอบ การคิดคำนวณ และการสรุปคำตอบในแต่ละระดับชั้น
การประเมินความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่มเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ

  ส่วนที่ 1 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ

  ส่วนที่ 2 กลุ่มเนื้อหาที่ประเมินโดยใช้แบบทดสอบอัตนัย
ลักษณะของเครื่องมือวัดและเกณฑ์การตรวจ

เครื่องมือเป็นแบบทดสอบอัตนัย

ตัวอย่าง เลี้ยงไก่ราคาตัวละ 72 บาท เป็ดราคาแพงกว่าไก่ 15 บาท เป็ดราคาตัวละเท่าไร

  ตอนที่ 1 การตรวจในตอนนี้ไม่มีการให้คะแนนแต่ให้เป็นรหัสต่างๆ แทนเกณฑ์การตรวจดังนี้

  รหัส 1 แสดงวิธีทำที่นำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง
  รหัส 2 มีคำตอบถูกต้องด้วย
  รหัส 3 มีเฉพาะคำตอบที่ถูกต้อง
  รหัส 7 แสดงวิธีทำและหรือคำตอบแต่ไม่ถูกต้อง
  รหัส 9 ไม่ทำอะไรเลย

  ตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การตรวจในตอนนี้เป็นการตรวจการแสดงวิธีทำข้อสอบแต่ละข้อของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยวิเคราะห์ตามขั้นตอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามลำดับ คือ ด้านความเข้าใจโจทย์ วิธีการหาคำตอบ การคิดคำนวณ และการสรุปคำตอบของแต่ละข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล

  ตอนที่ 1 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์รหัสเลขต่างๆ ใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลทุกรายการ โดยนำเสนอข้อมูล ดังนี้

  • ผลการประเมินเป็นรายชั้น เสนอค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเป็นรายข้อ และร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในลักษณะต่างๆ จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับเขตการศึกษา และระดับจังหวัด

  • ผลการประเมินรวมทุกชั้น แยกเป็นรายชั้น ป.1-6 โดยคิดเป็นร้อยละของจำนวนนักเรียน จำแนกตามความสามารถของนักเรียน

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์เป็นจำนวนความถี่ของนักเรียนที่ทำข้อสอบบกพร่อง โดยพิจารณาตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาในด้านต่างๆ (ตาราง 1)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

พิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่บกพร่องในการแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอน โดยแบ่งเป็นผู้ที่มีความบกพร่องในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำตามเกณฑ์ต่างๆ ของแต่ละข้อในแต่ละระดับชั้น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

  ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ภาพรวมของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ตาราง 2)

  จากตาราง สรุปความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนได้เป็น 2 ประเด็น คือ

  1. จำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและตอบถูกเมื่อเทียบกับนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและหรือคำตอบผิด แยกตามรายชั้นได้ดังนี้ คือ ชั้น ป.1 มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกมากกว่าจำนวนนักเรียนที่แสดงที่แสดงวิธีทำผิดหรือคำตอบผิด (ร้อยละ 38.2 และ 37.7 ตามลำดับ) ชั้น ป.2 มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกมากกว่าจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดหรือคำตอบผิด (ร้อยละ 53.7 และ 26.5 ตามลำดับ) ชั้น ป.3 มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและหรือคำตอบผิด (ร้อยละ 35.4 และ 38.3 ตามลำดับ) ชั้น ป.4 มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและหรือคำตอบผิด (ร้อยละ 41.4 และร้อยละ 42.3 ตามลำดับ) ชั้น ป.5 มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและหรือคำตอบผิด (ร้อยละ 35.7 และ 42.0 ตามลำดับ) และชั้น ป.6 มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกมากกว่าจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำผิดและหรือคำตอบผิด (ร้อยละ 39.1 และ 37.2 ตามลำดับ)

  2. เมื่อรวมจำนวนร้อยละนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูก และคำตอบถูก กับถูกเฉพาะคำตอบ ซึ่งจัดว่าเป็นจำนวนนักเรียนที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ดังนี้

   เมื่อรวมจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูกกับถูกเฉพาะวิธีทำ พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีมากที่สุด ร้อยละ 57.1 รองลงมาคือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 44.7 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 41.8 ตามลำดับ โดยมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียนที่แสดงวิธีทำถูกและคำตอบถูก กับถูกเฉพาะวิธีทำน้อยที่สุด ร้อยละ 38.5 และ 39.8 ตามลำดับ


  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์เป็นจำนวนความถี่ของนักเรียนที่ทำข้อสอบบกพร่อง โดยพิจารณาตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาในด้านต่างๆ ดังแสดงไว้ใน ตาราง 3


ที่มาข้อมูล : วารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน 2543

  เรื่อง : ห้องพักครู
  เข้าชม : 4346
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155