จำนวนนับ 11 - 20 (ป.1 แผน 64)


หัวข้อ :
การเขียนในรูปกระจาย (ต่อ)

สาระสำคัญ :
 1. 10 หมายถึง 1 สิบ
  11 หมายถึง 1 สิบ กับอีก 1 หน่วย
  12 หมายถึง 1 สิบ กับอีก 2 หน่วย
  .............
  .............
  .............
  20 หมายถึง 2 สิบ


 2. การเขียนแสดงจำนวนนับในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่างๆ ของจำนวนนั้น


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดจำนวนนับไม่เกิน 20 ให้ สามารถเขียนในรูปกระจายได้

สาระการเรียนรู้ :
การเขียนในรูปกระจาย

10
10 กับ 0
10 + 0
11
10 กับ 1
10 + 1
12
10 กับ 2
10 + 2
13
10 กับ 3
10 + 3
14
10 กับ 4
10 + 4
15
10 กับ 5
10 + 5
16
10 กับ 6
10 + 6
17
10 กับ 7
10 + 7
18
10 กับ 8
10 + 8
19
10 กับ 9
10 + 9
20
20 กับ 0
20 + 0


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนว่าจำนวน 10-19 คือ 10 กับจำนวนใด และ 20 คือ 20 กับ 0 โดยใช้ตัวนับ


 2. ครูติดบัตรภาพแสดงจำนวน 11 ให้นักเรียนดูบนกระดาน 3. แล้วถามนักเรียนว่า

  • ภาพนี้แสดงจำนวนเท่าไร (11)

  • 11 คือ 10 กับจำนวนใด (1)

  ครูเขียนวงล้อมรอบภาพ 10 รูปไว้ พร้อมทั้งพูดว่า 11 คือ 10 กับ 1 หรือ 10 + 1 แล้วติดแถบ 11 = 10 + 1 ให้นักเรียนดู เช่น


  จากนั้นแนะนำว่าเป็นการเขียนแสดงจำนวน 11 ในรูปกระจาย

 4. จัดกิจกรรมทำนองเดียวกับข้อ 5 อีก 4-5 ตัวอย่าง


 5. กำหนดจำนวน 10-20 บนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกัันเขียนในรูปกระจาย โดยไม่ต้องแสดงภาพประกอบ เช่น


  • 10 = 10 + 0

  • 12 = 10 + 2

  • 14 = 10 + 4

  • 16 = 10 + 6

  • 18 = 10 + 8

  • 20 = 20 + 0

 6. กำหนดจำนวนที่เขียนในรูปกระจายให้นักเรียนช่วยกัันเขียนจำนวนนั้นๆ เช่น


  • 10 + 1 = 11

  • 10 + 3 = 13

  • 10 + 5 = 15

  • 10 + 7 = 17

  • 10 + 9 = 19

 7. ฝึกให้นักเรียนเขียนจำนวน 10-20 ให้อยู่ในรูปกระจาย โดยการเล่นเกม "ตามล่าหาปลากระจาย"


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า

  • 10 หมายถึง 1 สิบ
   11 หมายถึง 1 สิบ กับอีก 1 หน่วย
   12 หมายถึง 1 สิบ กับอีก 2 หน่วย
   .............
   .............
   .............
   20 หมายถึง 2 สิบ


  • การเขียนแสดงจำนวนนับในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่างๆ ของจำนวนนั้น


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวนับ เช่น แท่งไม้พร้อมยางรัด

 2. บัตรภาพแสดงจำนวน 11-20

 3. แถบแสดงจำนวน 10-20 ที่เขียนในรูปกระจาย

 4. เกม "ตามล่าหาปลากระจาย

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกหัด 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 6195
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155